Op woensdag 12 juni kwam de Perspectiefnota 2013 in de gemeenteraad aan bod. In dit boekwerk blikt het College vooruit naar de komende jaren en worden keuzes gemaakt die belangrijk zijn voor de gemeentelijke begroting van de komende jaren. Albaer Hillen gaf namens De Nijmeegse Fractie een kritische beschouwing op de keuzes die dit College maakt.

Samenvatting van beschouwing door De Nijmeegse Fractie

 • Het aanspreken van het organiserend vermogen van de stad vraagt niet alleen om nieuwe zienswijzen, maar om een omslag naar een andere houding van de hele gemeente. Recent nog ging het bij zwembad Dukenburg helemaal mis, de gemeente moet daarom snel met alle belanghebbenden in gesprek gaan om zelfbeheer van het zwembad te organiseren, en om eindelijk met plannen te komen voor winkelcentrum Meijhorst.
 • Bij het instellen van het Ondernemersfonds werd de OZB verhoogd. Wij zijn tegen verlaging van het Ondernemersfonds. Als dat toch gebeurt, moet de OZB terug gegeven worden aan de bedrijven.
 • Bezuinigen op nazorg van gedetineerden vinden wij onverstandig. Veiligheid moet altijd voorop staan.
 • Waar bezuinigingen echt pijn doen, denk aan bezuiniging op ouderenbonden of hobbywerkplaatsen, moet de gemeente ondersteunend beleid ontwikkelen.
 • Het is principieel onjuist dat woningeigenaren de hele rioolheffing betalen.

Het College heeft een derde van de bezuinigingen pas ingevuld, dat vinden wij risicovol. De Nijmeegse Fractie riep met twee moties op deze bezuinigingen niet over de verkiezingen van 2014 heen te tillen, maar om meer bezuinigingsmogelijkheden nu al te onderzoeken en met aanvullende bezuinigingen aan de slag te gaan. De opmerkingen bij deze onderzoeksopdrachten die meegegeven werden aan het College.

 • Door de bezuinigingsopgave op onderwijshuisvesting uit het Haagse regeerakkoord (€ 2,9 miljoen) moet de gemeente doordecentralisatie nog eens evalueren. Als scholen niet gehandhaafd kunnen worden, hoort het College dat helder in kaart te brengen.
 • We moeten in financiën helder onderscheid maken in taken die ons zijn opgelegd door rijksbeleid en wat (ook financieel) ons eigen Nijmeegse beleid is. Bij alle programma’s waarop we bezuinigingen zouden we een heldere meetlat moeten hebben waar we niet onder kunnen springen.
 • Het College wil samen met maatschappelijke instellingen tot verantwoorde bezuinigingen te komen. Dit past in ieder geval in de basisfilosofie. De vraag is echter of er radicale voorstellen uitkomen. Durven we een knuppel in het hoenderhok te gooien door de optie mee te laten nemen dat LUX op de markt wordt gezet, onder strikte subsidievoorwaarden wat betreft de culturele invulling?
 • Ambtenaren zijn vaak de eerste die mogelijkheden tot bezuinigingen zien.Maar ambtenaren zijn ook de eersten die zuinig kunnen zijn. Dus, niet uitgeven wat niet nodig is. Hoe kunnen we onze ambtenaren daartoe stimuleren? Welke beloning is er als een budget niet wordt uitgeput? Is dan de straf volgend jaar minder budget, of is er dan de beloning. Hoe maken we er bijvoorbeeld een sport van om de Post Onvoorzien niet aan te hoeven spreken?
 • Het doen wat nodig is in de WMO en vooral de huishoudelijke hulp zal nog een hele klus zijn. Als we daarvoor geld in de begroting vrij moeten maken dan maken we daar ruimte voor. Voor deze huishoudelijke hulp willen 3 bezuiniging-scenario’s uitgewerkt hebben zodat de raad kan zien wat het kost om ongewenste effecten te repareren. Om dat repareren te kunnen betalen, is het des te belangrijker dat we mogelijke bezuinigingsvoorstellen hebben uitgewerkt om in Nijmegen sociale ongelukken te voorkomen.
 • Wij maken ons zorgen over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening, specifiek ook voor ZZP-ers en andere ondernemers in de moeilijkheden. Vanuit het rijk lijken er middelen voor te komen, We blijven graag op de hoogte.
 • Wij maken ons grote zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Daarom riep De Nijmeegse Fractie met een motie op om met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid te komen en met onderwijs en bedrijfsleven in gesprek te gaan over deze problematiek.
 • De raad heeft niet genoeg aandacht voor investeringen.We nemen hap snap besluiten als we ergens co-financiering hebben. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Er moet veel meer getoetst worden op het economie-stuwende karakter van investeringen.

Plaats een reactie