• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding
Stadspartij Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij?
Stadspartij Nijmegen is gevestigd op Wijchenseweg 138, 6538 SX Nijmegen. U kunt contact met ons opnemen via bestuur@stadspartijnijmegen.nl. Het bestuur treedt op als Functionaris Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschapsinformatie
 • Betalingsgegevens (bij lidmaatschap en donaties)
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Stadspartij Nijmegen verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. Stadspartij Nijmegen vraagt slechts om de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Het beheren van de ledenadministratie;
Het beheren van de financiële administratie;

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens die noodzakelijk zijn voor de Kieswet.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn:
Wij hebben toestemming van u gekregen
Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat dit wettelijk verplicht is.
Als vereniging op politiek gebied werkzaam zijnde, geldt gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Stadspartij Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Lidmaatschapsgegevens: na einde lidmaatschap 7 jaar
 • Donateursgegevens: 7 jaar
 • Nieuwsbriefgegevens: 2 jaar
 • Kandidaatsgegevens: 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadspartij Nijmegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadspartij Nijmegen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadspartij Nijmegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@stadspartijnijmegen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadspartij Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@stadspartijnijmegen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stadspartij Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 13 juni 2024

Contact met onze raadsleden

Stadspartij Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

M: info@stadspartijnijmegen.nl
T: 024 329 2993


Secretariaat bestuur Stadspartij Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

M: karen@stadspartijnijmegen.nl (bestuurssecretaris)

KvK/RSIN nummer: 814398820
Word lid