Category

Wijken

Wonen – mooi en veilig Nijmegen

By | Nieuws, Wijken, Wonen | No Comments

De discussie over wonen in Nijmegen gaat de afgelopen jaren altijd over betaalbaarheid. Dat is begrijpelijk; wonen is een basisbehoefte die voor veel mensen een belangrijk deel van hun inkomsten vergt. Daarbij komt echter sinds kort het landelijk beleid waarbij woningbouwcorporaties een verhuurdersheffing wordt opgelegd. Hierdoor zien corporaties zich gedwongen om de huren te verhogen met meer dan de inflatie. De Nijmeegse Fractie (DNF) verwacht van de corporaties dat ze flink investeren in verduurzaming van hun woningen, zodat de energiekosten per woning kunnen dalen en de lastenverhoging (deels) kan worden opgevangen. Verder blijft natuurlijk wel dat als huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag (ruim 1/3 van het totaal), ze de huurverhoging terug krijgen door een hogere toeslag.

We maken ons ook zorgen om de consequenties van de woningbouwcrisis voor de bouwplannen in de stad. De gemeenteraad heeft besloten om Waalsprong en Waalfront voorrang te geven vanwege onze grote gemeentelijke financiële risico’s. Daarnaast zullen er in de bestaande stad wel woningen voor zorgbehoevenden (voornamelijk ouderen) gebouwd mogen worden. Daar lopen we in verschillende delen van de stad flink op achter (zie bijvoorbeeld de discussie over ouderencentrum Nieuw Doddendaal).

Daarnaast vinden wij echter als DNF dat er ook in de bestaande stad gebouwd moet worden voor starters op de woningmarkt. Werkende jongeren hebben nu veel te lange wachttijden, juist ook omdat ouderen veel langer in hun eigen huis blijven wonen. Juist in de bestaande stad kunnen lokale bouwondernemers gestimuleerd worden om woningen voor ouderen en starters te bouwen. Bijkomend voordeel is dat ook studenten, die nu na hun afstuderen nog te vaak onnodig lang in hun kamers blijven wonen, voor Nijmegen behouden blijven en er ook daar doorstroming ontstaat. We zouden de mooie panden in de 19e eeuwse schil van de stad bijvoorbeeld kunnen labelen voor appartementen (een appartement per verdieping). Door meer te sturen op de woningmarkt kunnen we nog veel winst behalen, ook leefbaarheidswinst. Daarom zijn we als DNF voorstanders van duidelijke definities van wonen in de bestemmingsplannen, en het weer labelen van woningen voor 55-plussers of zorgbehoeftigen. De Raad van Staten heeft Nijmegen recent teruggefloten in bestemmingsplan West omdat we daar veel te onduidelijke woondefinitie hanteren. Iets voor de nieuwe coalitieonderhandelingen.

Tenslotte kiezen we als DNF er uitdrukkelijk voor om extra in te zetten op Dukenburg. Het winkelcentrum van de Meijhorst moet wat ons betreft snel worden vernieuwd met woningen boven winkels. Ook de oude HAN-locatie moet bebouwd worden. Plannen in de Weezenhof zijn al in een ver gevorderd stadium. Ook hier kunnen lokale bouwondernemers aan de slag, als het aan ons ligt. We zetten de bestaande stad niet op slot, en zoeken steeds naar maatwerk. De behoeftes van onze inwoners zijn daarin leidend.

Albaer Hillen, lijsttrekker

Omgaan met cultuurverschillen

By | Cultuur, Jeugd, Nieuws, Wijken, Zorg & Welzijn | No Comments

Lijsttrekker Albaer Hillen pleit voor een betere omgang met cultuurverschillen in onze stad. Tijdens een debat in wijkcentrum Hatert werd duidelijk dat dit hard nodig is.

Tijdens de bijeenkomst, waar veel allochtone zelforganisaties aanwezig waren, werd stevig gediscussieerd over dingen waar allochtone Nijmegenaren tegenaan lopen. Er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat zorginstellingen in de praktijk te weinig rekening houden met cultuurverschillen. Het gaat dan vaak om oudere migranten die hier jaren hard gewerkt hebben, maar de taal te weinig beheersen. Ook in de dagbesteding is het belangrijk het culturele aspect in de gaten te houden. Albaer Hillen heeft aangegeven dat het daarom des te belangrijker is dat vanuit de eigen gemeenschap projecten worden opgestart. De kanteling van de WMO wordt begrepen door de jonge generatie en die zoekt naar oplossingen. Daarbij is ook meer contact met de gemeenteraad nodig. Verder is natuurlijk een belangrijk probleem dat veel oud-migranten niet de volle periode in Nederland hebben gewoond en daarom geen 100% AOW te krijgen. Armoedeval ligt dan op de loer. Belangrijk voor deze mensen is dan om de weg te kennen, bijvoorbeeld naar de kledingbank en Stichting Turkse Ouderen Nijmegen.

Vanuit de Stichting Ieder1Gelijk werd extra aandacht gevraagd voor het tegengaan van discriminatie. Alle politici staan daar achter en roepen de gemeenschappen dan ook op om samen met goede plannen en projecten te komen: niet afwachten, maar in actie komen. Daarbij kan gemeenschappelijk optrekken misschien wel veel effectiever zijn, dan kijken naar individuele kwesties. Schaamte speelt namelijk bij individuele klachten vaak ook nog een rol. Een ding is duidelijk: vanuit de gemeenschappen en vanuit de raad moeten we elkaar veel meer gaan opzoeken; niet eens in de 4 jaar, maar veel frequenter en vanuit nieuwe perspectieven en ideeën.

Albaer Hillen heeft tijdens de bijeenkomst duidelijk gemaakt dat De Nijmeegse Fractie zich de komende jaren zal inzetten voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, goede bemiddeling naar werk, veilig wonen voor ouderen, armoedebeleid en het stimuleren van mooie wijkinitiatieven (Futsal Chabbab, School’s Cool, Bijlesnetwerk in de moskee, etc.).

Oud NEC-speler Frans Paymans op lijst van De Nijmeegse Fractie

By | Nieuws, Sport, Wijken | No Comments

Oud-profvoetballer Frans Paymans zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen fungeren als lijstduwer voor De Nijmeegse Fractie. Paymans speelde van 1983 tot 1994 als verdediger bij NEC.  Hierna trainde hij elftallen voor o.a. de NEC jeugd, sv. Orion en SCE in Lindenholt.

Paymans is ook werkzaam als leraar in het speciaal onderwijs, waarvoor hij als kandidaat nu ook politieke aandacht vraagt.  Het hoofdstuk Sociaal beleid en Zorg in het verkiezingsprogramma van De Nijmeegse Fractie, is in goede aarde gevallen bij Frans Paymans. “Er voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur, dat spreekt me aan. Kinderen horen gelijke kansen te krijgen en de mogelijkheid te hebben om hun talenten te ontwikkelen.”

‘Nimweegse jongen’
“Bij De Nijmeegse Fractie tref ik veel bekende Nijmegenaren die erg betrokken zijn bij de stad. Zo’n Nimweegse jongen ben ik ook. De slogan ‘100% puur Nijmeegs’ is me uit het hart gegrepen”, verklaart Paymans zijn keuze. Hij stemde in met plek 45 op de kandidatenlijst van De Nijmeegse Fractie, als lijstduwer dus. “Helemaal prima. Als ik zo het Nijmeegse belang kan dienen, doe ik dat graag.” Vooral de ambities die De Nijmeegse Fractie heeft op gebied van sport, groen in de wijken en onderwijs, spreken Paymans aan. “Ik wil me graag inzetten voor sport in Nijmegen. Natuurlijk door de topsport – zoals bij NEC – te ondersteunen, maar ook de breedtesport in de wijk verdient veel aandacht.  Bijvoorbeeld in Lindenholt, waar ik lang gewoond heb. Daar en in andere wijken moet sport een veel belangrijkere rol spelen. Ook het idee van De Nijmeegse Fractie om sport, zorg en onderwijs in de wijken meer te clusteren, vind ik aantrekkelijk.” Meer groen in de wijken is ook een al lang gekoesterde wens van Paymans. “Met het 10.000 bomenplan van De Nijmeegse Fractie word ik op m’n wenken bediend.”

Vrijwilligers
Paymans is ook pleitbezorger voor ondersteuning aan het vrijwilligerswerk in sport en onderwijs. “Daar gebeurt al heel veel en al dat werk verdient een steun in de rug. Denk eens aan al die vrijwilligers die zorgen voor het vervoer van de jonge sportertjes naar en van de wedstrijden. Ook beheer en onderhoud van sportaccommodaties door vrijwilligers is zo’n item dat aandacht verdient.”

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Bedenkingen bij de structuurvisie: geen windmolens

By | Milieu, Klimaat & Energie, Nieuws, Wijken | No Comments

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft De Nijmeegse Fractie in samenwerking met CDA en VVD een motie opgesteld om de zoeklocaties voor windenergie te schrappen. De Nijmeegse Fractie is van mening dat de structuurvisie niet het  moment is om een besluit te nemen over de zoeklocaties voor windenergie. Er heeft nog geen discussie in de gemeenteraad plaatsgevonden en ook is er nog geen maatschappelijke discussie over geweest.Toch wil de coalitie dit besluit te forceren.

Voor DNF zijn de zoeklocaties langs de A73 en de Energieweg/NOK nu niet aan de orde. De bewoners van de aangrenzende wijken als Weezenhof en Hees zijn onvoldoende geïnformeerd over dit voornemen. De fractie heeft ingestemd met de structuurvisie, maar heeft via een stemverklaring nogmaals de bedenking uitgesproken over de zoeklocaties voor windenergie en voor de plannen voor de vestiging van een retailpark bij Ressen.

 

Veel klachten over grote concentraties kamerverhuur

By | Nieuws, Wijken, Wonen | No Comments

De Nijmeegse Fractie wordt door een toenemend aantal bewoners van Nijmegen benaderd die overlast ondervinden van grote concentraties kamerverhuur.

De afgelopen jaren heeft de fractie al meerdere malen pogingen ondernomen in de gemeenteraad om strengere regels vast te stellen. Een wens is bijvoorbeeld dat onderzocht wordt hoe kamerverhuur zoveel mogelijk verspreid kan worden over de stad. Helaas was hier geen meerderheid voor.

De fractie neemt de klachten die nu opnieuw in grote getale binnenkomen erg serieus en zal in gesprek blijven gaan met bewoners over het tegengaan van overlast.

Heeft u ook ervaringen die u met ons wil delen? Stuur ons een e-mail: info@denijmeegsefractie.nijmegen.nl

Overlast JOP Visveldsestraat snel aanpakken

By | Jeugd, Nieuws, Wijken | No Comments

De jongeren ontmoetingsplaats (JOP) aan de Visveldsestraat bezorgt omwonenden veel overlast. Fractieleden Ben van Hees en John Brom zijn daarom al een paar keer op bezoek geweest in de buurt. De overlast bleek duidelijk aanwezig te zijn en overleg tussen buurtbewoners, de wijkmanager, politie en jongerenwerk heeft tot nu toe nog geen resultaten opgeleverd.

De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij constateren dat de JOP te dicht bij de huizen ligt en het onderlinge overleg niet voor verbetering gaat zorgen. De oplossing is dan ook dat de JOP verhuist naar een geschiktere locatie. De fractie heeft het college verzocht om deze nieuwe locatie samen met de betrokkenen te gaan zoeken.

Overlast door te grote concentratie kamerverhuur

By | Nieuws, Wijken, Wonen | No Comments

In Nijmegen, een stad met veel hoger onderwijs instituten is een grote vraag naar kamers. Daarom is het economisch aantrekkelijk om panden, groot en klein, om te zetten in kamerverhuurbedrijven (maar ook panden voor sociaal maatschappelijke opvang). Het gaat hier niet alleen om studentenkamers. Kamerverhuurders richten zich ook op andere doelgroepen zoals buitenlandse werknemers of tijdelijke bewoners.

Dat levert echter vaak problemen op. Door een te grote concentratie van kamerverhuurpanden de hechte sociale structuur in traditionele wijken aangetast worden. In onze negentiende-eeuwse schil wordt door overbekamering de kwaliteit en het beeld van panden en omgeving aangetast. Een te grote concentratie kan daarbij overlast voor de omwonenden opleveren, denk aan verloederde tuinen met fietsen en vuilniszakken of aan geluidsoverlast.

Veel steden hebben deze problematiek onderkend en hebben maatregelen genomen om te zorgen dat de gemeente en omwonenden greep kunnen houden op de situatie. Wij hebben getracht (recent en in het verleden) over dit onderwerp een discussie in de Raad op gang te brengen. Helaas wil een meerderheid van de Raad niets weten van nieuwe maatregelen. Erger nog, Nijmegen kent zeker 700 panden die illegaal, dus zonder vergunning maar ook zonder deugdelijke controle op brandveiligheid, in gebruik zijn als kamerverhuurbedrijf. Ook hier wil het college en de meerderheid van de Raad geen maatregelen treffen. Dit doet geen recht aan de klachten van omwonenden die dagelijks overlast ondervinden. We mogen hopen dat ernstige incidenten uitblijven.