Category

Veiligheid

Cameratoezicht bij bijstandsfraude: geen schending privacy

By | Nieuws, Veiligheid, Werk & Inkomen | No Comments

Tijdens de Politieke Avond van 15 januari wordt er gedebatteerd over de inzet van camera’s bij het controleren van bijstandsgerechtigden. Het gaat dan om mensen die verdacht worden van bijstandsfraude en dus geld ontvangen dat niet voor hen bestemd is.

De Nijmeegse Fractie is in principe voor de inzet van camera’s, omdat dit verschillende voordelen oplevert. Ten eerste is het goedkoper dan de inzet van controleurs en daarnaast valt een auto met een (onzichtbare) camera veel minder op in het straatbeeld dan een controleur die bijvoorbeeld de buren aanspreekt.

De inzet van camera’s werkt dus privacy-beschermend, maar wat gebeurt er met de beelden als deze niet voor justitieel onderzoek in aanmerking komen? De Nijmeegse Fractie stelt als minimale voorwaarde dat deze opnames binnen 6 weken gewist worden. “Hiervoor moet een streng protocol worden opgesteld. We willen de keiharde garantie dat de privacy van de Nijmeegse burgers op deze manier daadwerkelijk wordt beschermd”, aldus raadslid John Brom. Hij zal dit standpunt naar voren brengen tijdens de Politieke Avond van 15 januari.

Vragen over verkeerssituatie bij het Centraal Station

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid | No Comments

Ruim een jaar geleden (november 2012) heeft De Nijmeegse Fractie mondelinge vragen gesteld aan wethouder Beerten inzake de verkeersonveilige situaties rondom het Centraal Station. Op een aantal plekken zijn er als gevolg van de herinrichting gevaarlijke kruisingen ontstaan voor de verschillende verkeersdeelnemers. Het betreft met name de kruisingen ter hoogte van het ROC, de esplanade en ter hoogte van het belastingkantoor. De wethouder refereerde destijds aan de gewenning van alle verkeersdeelnemers aan de nieuwe situatie. Van de zijde van de gemeenteraad zijn er toen diverse suggesties voor maatregelen gedaan.

Van het college willen wij graag nadere informatie ontvangen over dit dossier. Vandaar dat we tijdens de Politieke Avond van 18 december de volgende vragen hebben gesteld:

1. Wat heeft u de afgelopen 12 maanden ondernomen aan fysieke ingrepen of andersoortige aanvullende maatregelen?
2. Heeft u scherp in beeld hoeveel ongelukken of bijna-ongelukken er in de afgelopen 12 maanden zich hebben voorgedaan?
3. Hoe frequent en hoe intensief heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de buurtbewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, vervoerders, etc.?
4. Zijn deze maatregelen wat uw college betreft afdoende voor het creëren van de door de gemeenteraad gewenste verkeersveilige situatie?

Verkeersveiligheid stationsgebied is een ramp

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid | One Comment

Al geruime tijd pleit De Nijmeegse Fractie (DNF) voor de herinrichting van het Centraal Stationsgebied in Nijmegen. In het verkiezingsprogramma “Puur Nijmeegs” komt deze wens ook duidelijk naar voren. In een interview met Kanaal 13 legt raadslid Ben van Hees nog eens uit waarom het opnieuw inrichten van het gebied absoluut noodzakelijk is (zie filmpje).

Volgens DNF zijn er zeker 5 a 6 punten rond het Centraal Station die levensgevaarlijk zijn voor met name fietsers en voetgangers, maar ook voor automobilisten. Bij het ROC gaat het fietspad ineens over naar de andere kant. Wanneer leerlingen worden opgehaald of afgezet, dan staan mensen midden op de smalle straat te wachten. Daarnaast is er sprake van een dubbel fietspad, een busbaan én een voetpad. Een auto die hier wil oversteken, moet al deze verkeersstromen doorkruisen. Het overzicht houden is daarom erg lastig, waardoor een auto al snel op de busbaan stil komt te staan.

“Het is een ramp”, aldus Van Hees. Volgens hem heeft het college te snel haar zin doorgedreven, terwijl zelfs ambtenaren tot op het laatste moment niet goed in konden schatten wat de gevolgen van de inrichting zouden zijn. “De fouten wilde men niet zien. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie zoals die nu is”.

Illegale taxi’s snel aanpakken

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid | No Comments

Raadslid Ben van Hees doet een oproep om illegale taxichauffeurs snel aan te pakken. Met name in de Bisschop Hamerstraat, op de Grote Markt en rond Plein 44 worden regelmatig auto’s gesignaleerd die zich voordoen als taxi. Dit is een groot probleem voor de reguliere taxichauffeurs in onze stad, die op deze manier beconcurreerd worden door prijsvechters.

In Nijmegen zijn afgelopen week twee mensen aangehouden. Een goed begin, maar we zijn er nog lang niet, aldus Ben van Hees. Hij legde in het nieuws van Nijmegen1 uit wat er volgens hem moet gebeuren. Het nieuwsitem vindt u hierboven, van minuut 0.38 tot 2.13.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Fractie wil meer wijkagenten

By | Nieuws, Veiligheid | No Comments

Bij de bespreking van de paragraaf Veiligheid uit de Stadsbegroting heeft de burgemeester aangegeven dat de door het Rijk toegezegde aantal extra agenten nog steeds niet geëffectueerd is. De fractie maakt zich zorgen over de veiligheid in onze stad, omdat het niet nakomen van deze afspraak leidt tot onder andere een verminderde inzet van wijkagenten.

 Daarom roepen we de burgemeester op om aan minister Opstelten van Veiligheid & Justitie een brief te zenden met het verzoek om de afspraak over extra agenten zo spoedig mogelijk na te komen.

In het centrum is geen plaats voor snel autoverkeer

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid | No Comments

De binnenstad is het ontmoetingspunt van de stad, waar iedereen het gevoel moet krijgen welkom te zijn. Bij een gastvrij gevoel hoort ook een veilig gevoel, goede bereikbaarheid per fiets, OV en auto én verkeersveiligheid zijn in de binnenstad een must.

Het verbaast De Nijmeegse Fractie dat niet in alle straten in het centrum van Nijmegen een maximale snelheid geldt van 30 kilometer per uur. O.a. in de Bloemerstraat en Smetiusstraat mogen auto’s en bussen gewoon 50 kilometer per uur rijden. Dit brengt met regelmaat voetgangers en fietsers in gevaar. Dat maakt de binnenstad minder aantrekkelijk voor mensen die er een dagje zichzelf willen vermaken in een prettige en veilige sfeer.

De Nijmeegse Fractie wil er daarom voor zorgen dat er in het hele gebied tussen Waal en singels maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.

Visie van de Nijmeegse Fractie op de Perspectiefnota 2013

By | Cultuur, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen | No Comments

Op woensdag 12 juni kwam de Perspectiefnota 2013 in de gemeenteraad aan bod. In dit boekwerk blikt het College vooruit naar de komende jaren en worden keuzes gemaakt die belangrijk zijn voor de gemeentelijke begroting van de komende jaren. Albaer Hillen gaf namens De Nijmeegse Fractie een kritische beschouwing op de keuzes die dit College maakt.

Samenvatting van beschouwing door De Nijmeegse Fractie

 • Het aanspreken van het organiserend vermogen van de stad vraagt niet alleen om nieuwe zienswijzen, maar om een omslag naar een andere houding van de hele gemeente. Recent nog ging het bij zwembad Dukenburg helemaal mis, de gemeente moet daarom snel met alle belanghebbenden in gesprek gaan om zelfbeheer van het zwembad te organiseren, en om eindelijk met plannen te komen voor winkelcentrum Meijhorst.
 • Bij het instellen van het Ondernemersfonds werd de OZB verhoogd. Wij zijn tegen verlaging van het Ondernemersfonds. Als dat toch gebeurt, moet de OZB terug gegeven worden aan de bedrijven.
 • Bezuinigen op nazorg van gedetineerden vinden wij onverstandig. Veiligheid moet altijd voorop staan.
 • Waar bezuinigingen echt pijn doen, denk aan bezuiniging op ouderenbonden of hobbywerkplaatsen, moet de gemeente ondersteunend beleid ontwikkelen.
 • Het is principieel onjuist dat woningeigenaren de hele rioolheffing betalen.

Het College heeft een derde van de bezuinigingen pas ingevuld, dat vinden wij risicovol. De Nijmeegse Fractie riep met twee moties op deze bezuinigingen niet over de verkiezingen van 2014 heen te tillen, maar om meer bezuinigingsmogelijkheden nu al te onderzoeken en met aanvullende bezuinigingen aan de slag te gaan. De opmerkingen bij deze onderzoeksopdrachten die meegegeven werden aan het College.

 • Door de bezuinigingsopgave op onderwijshuisvesting uit het Haagse regeerakkoord (€ 2,9 miljoen) moet de gemeente doordecentralisatie nog eens evalueren. Als scholen niet gehandhaafd kunnen worden, hoort het College dat helder in kaart te brengen.
 • We moeten in financiën helder onderscheid maken in taken die ons zijn opgelegd door rijksbeleid en wat (ook financieel) ons eigen Nijmeegse beleid is. Bij alle programma’s waarop we bezuinigingen zouden we een heldere meetlat moeten hebben waar we niet onder kunnen springen.
 • Het College wil samen met maatschappelijke instellingen tot verantwoorde bezuinigingen te komen. Dit past in ieder geval in de basisfilosofie. De vraag is echter of er radicale voorstellen uitkomen. Durven we een knuppel in het hoenderhok te gooien door de optie mee te laten nemen dat LUX op de markt wordt gezet, onder strikte subsidievoorwaarden wat betreft de culturele invulling?
 • Ambtenaren zijn vaak de eerste die mogelijkheden tot bezuinigingen zien.Maar ambtenaren zijn ook de eersten die zuinig kunnen zijn. Dus, niet uitgeven wat niet nodig is. Hoe kunnen we onze ambtenaren daartoe stimuleren? Welke beloning is er als een budget niet wordt uitgeput? Is dan de straf volgend jaar minder budget, of is er dan de beloning. Hoe maken we er bijvoorbeeld een sport van om de Post Onvoorzien niet aan te hoeven spreken?
 • Het doen wat nodig is in de WMO en vooral de huishoudelijke hulp zal nog een hele klus zijn. Als we daarvoor geld in de begroting vrij moeten maken dan maken we daar ruimte voor. Voor deze huishoudelijke hulp willen 3 bezuiniging-scenario’s uitgewerkt hebben zodat de raad kan zien wat het kost om ongewenste effecten te repareren. Om dat repareren te kunnen betalen, is het des te belangrijker dat we mogelijke bezuinigingsvoorstellen hebben uitgewerkt om in Nijmegen sociale ongelukken te voorkomen.
 • Wij maken ons zorgen over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening, specifiek ook voor ZZP-ers en andere ondernemers in de moeilijkheden. Vanuit het rijk lijken er middelen voor te komen, We blijven graag op de hoogte.
 • Wij maken ons grote zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Daarom riep De Nijmeegse Fractie met een motie op om met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid te komen en met onderwijs en bedrijfsleven in gesprek te gaan over deze problematiek.
 • De raad heeft niet genoeg aandacht voor investeringen.We nemen hap snap besluiten als we ergens co-financiering hebben. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Er moet veel meer getoetst worden op het economie-stuwende karakter van investeringen.