Category

Mobiliteit

Veel verkeerstekens niet conform de wet

By | Mobiliteit, Nieuws | No Comments

Als wegbeheerder overtreedt de gemeente Nijmegen op verschillende locaties in de stad de wet, waardoor het risico op schadeclaims en processen niet ondenkbaar is.  

Die waarschuwing richt de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie (DNF) in een open brief aan het gemeentebestuur. Nijmegen neemt het niet zo nauw met het gebruik van verkeerstekens. Daarbij zijn sommige verkeersmaatregelen niet conform de wet gerealiseerd. Foute inrichting kan leiden tot processen en schadeclaims omdat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Aan deze situatie moet een halt toegeroepen worden. De Nijmeegse Fractie pleit dan ook voor een gerichte controle van alle verkeersmaatregelen op juridische juistheid.

Schoolzones
De wetsovertredingen van de gemeente kwamen aan het licht toen de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie gehoor gaf aan de recente oproep van het college aan de bevolking om melding te maken van onnodige verkeerstekens en/of -borden. In zijn open brief geeft de werkgroep een aantal voorbeelden van situaties waarin de gemeente Nijmegen de wet geweld aandoet.

De gemeente maakt er de laatste jaren een gewoonte van om in de nabijheid van scholen een ‘schoolzone’ aan te leggen. Zo’n zone is echter niet meer dan een aantal brede strepen op de weg met het woord ‘schoolzone’, een adviessnelheidsbordje van 15 km/uur dat wettelijk helemaal niet is toegestaan.

Een ander voorbeeld betreft voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) die in Nijmegen in sommige gevallen niet aan de landelijke inrichtingscriteria voldoen. Als er slechts sprake is van af en toe een oversteker is de aanleg van een VOP niet aan de orde. VOP’s die dan toch aangelegd worden, creëren slechts schijnveiligheid. Het niets regelen zorgt ervoor dat ieder beter oplet bij het oversteken. Als er een VOP aangelegd wordt, dan op een verhoogd plateau om snelheidsremmend te werken..

Verwijderen
De Werkgroep Verkeer vraagt zich overigens af of er wel iets gedaan wordt met de meldingen die bij de gemeente binnenkomen over onnodige verkeerstekens en/of –borden. Zelfs na vele malen, gedurende vele jaren, melden van onjuiste bebording zijn deze nog steeds niet verwijderd. De Nijmeegse Fractie zet er op in dat het gehele bordenbestand van de gemeente Nijmegen wordt geïnventariseerd en dat wettelijk onjuist geplaatste borden worden verwijderd. Dat geldt ook voor onnodige bebording.

Onveilig stationsgebied
De Werkgroep Verkeer grijpt de open brief aan om nogmaals nadrukkelijk aandacht te vragen voor herinrichting van het verkeersonveilige gebied rond het Nijmeegse centraal station. Dat hier regelmatig conflicten voorkomen lijkt logisch als voetgangers van en naar het station een primaire fietsroute en een drukke busbaan moeten kruisen en ook nog eens geconfronteerd worden met halend en brengend autoverkeer. Een vreemde situatie, want op dit plein gelden gewoon de verkeersregels en dat betekent bijna altijd dat de voetgangers het overige verkeer voorrang moeten verlenen. Om daar verandering in te brengen zou voor de voetgangers tenminste een heldere voetgangersoversteekplaats (VOP) moeten worden aangelegd over de busbaan en de fietsroute. Daarnaast moet er beduidend meer legale parkeerruimte voor afhalers en brengers worden aangelegd, want die blokkeren nu regelmatig voetpaden en fietsstroken. Voorts moeten de taxistandplaatsen zo ingericht worden dat ze alleen voor taxi’s bereikbaar zijn. Ook dient de kruising van de snelfietsroute met o.a. busverkeer opnieuw bezien te worden. Dit zijn maar enkele van de noodzakelijke ingrepen.

Op de bres voor de Stevenskerk

By | Cultuur, Mobiliteit, Nieuws | One Comment

Raadslid Ben van Hees maakt zich opnieuw sterk voor de Stevenskerk. Vanavond dient de fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat o.a. leveranciers van de kerk en gezelschappen voor een redelijke prijs kunnen blijven parkeren bij de kerk.

Het college besloot afgelopen jaar om de prijs voor de drie parkeervergunningen te verhogen van € 360 naar € 4.356 op jaarbasis. De Stevenskerk wordt niet financieel ondersteund door de gemeente en is afhankelijk van vrijwilligers, verhuur en private investeerders. “De ondersteuning in de vorm van parkeerfaciliteiten is wel het minste dat de gemeente kan doen voor zo’n belangrijk icoon in onze stad”, aldus Ben van Hees.

De Nijmeegse Fractie zal daarom voorstellen om vier vergunningen te verlenen aan de kerk, Tijdens de raadsvergadering vanavond wordt duidelijk of een meerderheid van de gemeenteraad hier mee in zal stemmen.

Update 13 maart
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft helaas tegen de motie gestemd. Dit betekent dat het sponsorgeld van de 12 Steveniers ieder jaar in de gemeentekas verdwijnt. De fractie is teleurgesteld met deze uitkomst, maar hoopt dat er in de toekomst weer een mogelijkheid komt om deze kwestie op te lossen.

Column: Centrumbewoners en de fiets

By | Mobiliteit, Nieuws, Openbare ruimte | No Comments

Raadslid Ben van Hees heeft afgelopen week vragen gesteld over het stallen van fietsen in de garage onder Plein 44. Voor bewoners zijn de kosten te hoog, dus een andere oplossing is nodig. Lees hieronder zijn column over de centrumbewoner en de fiets.

Dat geparkeerde fietsen in het centrum voor overlast kunnen zorgen is een bekend gegeven. Gelukkig is er nu de “gratis” stalling onder Plein 1944 geopend waar wel 1000 fietsen in kunnen. Dat dacht ook een studente die in de Molenstraat woont. Maar ze kwam bedrogen uit. Gratis is het tot 00.00 uur, daarna kost het € 2,50 per nacht. Dat wordt op jaarbasis meer dan € 990, geen pretje. Een plaatsje vinden om je fiets te laten overnachten valt niet mee, temeer daar er fietsenrekken uit de openbare ruimte verdwijnen om ruimte te maken voor de binnenstadbezoeker.

We hebben dit probleem snel aan de wethouder voorgelegd met de vraag of er een soort abonnement kan komen voor de overnachters. Daar wil de wethouder niet aan meewerken, de stalling is voor kort parkeren. Daar zit wat in, maar wat te doen met die fietsenoverlast van alle kamerbewoners? De Nijmeegse Fractie trekt zich dit probleem wel aan en wil in oplossingen denken, alhoewel dat geen gemakkelijke opgave is. Drie jaar geleden hebben we er al voor gepleit om kamerverhuurders te verplichten een oplossing te bieden aan hun huurders voor het stallen van fietsen en de vuilniszakken. In feite is dat het probleem van de verhuurder. De meerderheid van de Raad zag dit niet zitten, maar zo langzamerhand zie je de resultaten daarvan op straat.

Verhuurders moeten voor de huurpenningen ook goede service en faciliteiten bieden. Kunnen ze daar niet voor zorgen dan moeten ze maar een verplichte bijdrage storten in een fiets parkeerfonds. Ontwikkelaars van vastgoed die geen stallingmogelijkheden kunnen realiseren op hun eigen terrein zijn ook verplicht om per parkeerplaats een flink bedrag in een soortgelijk fonds te storten.

Column: Taxivignet garantie voor kwaliteit

By | Mobiliteit, Nieuws | No Comments

Fractievoorzitter Ben van Hees maakt zich al een aantal jaren sterk voor een taxivignet in Nijmegen. In deze column legt hij uit waarom. 

Sinds de taxiwet uit 2000, waarbij taxivervoer vrijgegeven werd, is het in veel steden een rommeltje. Zo ook in Nijmegen. Een aantal steden is inmiddels overgegaan tot het invoeren van eigen regels om zo de wildgroei en de daarmee gepaard gaande problemen aan te pakken.

De Nijmeegse Fractie heeft al in 2010 gepleit voor het invoeren van een Nijmeegs taxivignet, waardoor de goede taxichauffeurs te herkennen zijn. Zij mogen dan op de door de gemeente aangewezen taxistandplaatsen staan. Zo’n plaats is bij het station. Op dit moment is duidelijk te zien wat het ontbreken van een goed beleid betekent: een overvloed aan taxi’s waarvan bij sommigen de kwaliteit bedroevend is. Geen stratenkennis, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, weigeren van korte ritten, extra omrijden, etc. Een fraaie binnenkomst voor de toerist in Nijmegen.

De 4daagse nadert weer en de spanning onder de chauffeurs neemt toe. Daarom heeft De Nijmeegse Fractie het initiatief genomen om samen met de twee georganiseerde taxiverenigingen aan tafel te gaan zitten om afspraken te maken. Dat is gelukt en beide verenigingen werken nu samen en garanderen kwaliteit bij de bij hun aangesloten taxi’s, zowel de auto als de chauffeur. Nu moet de gemeente nog over de brug komen, want als er geen goede standplaatsen aangewezen worden van waaruit deze taxi’s kunnen opereren dan is het werk voor niets geweest.

De vraag van De Nijmeegse Fractie om een taxivignet in  te voeren is echter door het college afgewezen. Bij een bespreking tijdens de Politieke Avond van 26 februari bleek dat bijna alle fracties het college klakkeloos volgen. Nee, er waren geen problemen werd gezegd en alles loopt op rolletjes, dus waarom dan nog extra regels invoeren? Nu gaat het niet om extra regels, want de verenigingen regelen alles zelf. De gemeente moet alleen het vignet erkennen en goede beschermde taxistandplaatsen aanwijzen. Geen moeite zou je zeggen. Het blijkt maar weer eens dat veel raadsleden hun eigen stad en de daar optredende problemen niet kennen. Door uit het stadhuis te gaan en je wat meer onder de “gewone” mensen te begeven kun je veel over je stad te weten komen. Nu is het wachten op de eerste taxioorlog.

Vragen over elektrificatie Maaslijn

By | Mobiliteit, Nieuws | No Comments

Lijsttrekker Albaer Hillen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de elektrificatie van de Maaslijn. Dit is het spoor tussen Nijmegen en Venlo. Bij elektrificatie is er sprake van continue elektrische voeding van de trein door een bovenleiding of derde rail. Elektrificatie biedt voordelen ten aanzien van reistijd, aanschaf- en exploitatiekosten van treinen en geluidshinder. De Maaslijn is toe aan deze verbetering.

De provincies Noord-Brabant en Limburg steunen dit project van harte, net als De Nijmeegse Fractie. De fractie vraagt daarom aan de wethouder of er al meer duidelijkheid is over het project, of de provincie Gelderland ook meewerkt aan de lobby en of het college zelf ook actie gaat ondernemen.

De Nijmeegse Fractie volgt de ontwikkelingen op de voet en hoopt dat deze verbeteringsslag op het spoort snel dichterbij komt.

Aanpak Bloemerstraat en Smetiusstraat niet langer uitstellen

By | Mobiliteit, Nieuws, Openbare ruimte | No Comments

De Nijmeegse Fractie heeft vragen gesteld aan het college over de beloofde aanpak van de Bloemerstraat en de Smetiusstraat. Tijdens de besluitvorming over Plein 1944 is vastgelegd dat er 1 miljoen euro beschikbaar zou komen om van de straten een volwaardige entree naar het centrum te maken. Door de vertraagde start van de bouw op Plein 1944 is de herinrichting van de Bloemerstraat en Smetiusstraat op de lange baan geschoven.

Bewoners en ondernemers hebben rond 2010 intensief meegedacht over de herinrichting van de straten en hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Vorig jaar liet het college weten dat ze rekening willen houden met het HOV-tracé. Het kan echter nog zomaar 10 jaar duren voordat er zekerheid is over dit HOV-tracé. De Bloemerstraat holt achteruit, ondernemers worden moedeloos en dreigen te verdwijnen. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is tot een minimum gedaald nu, na al die jaren wachten, afspraken niet nagekomen worden.

Raadslid Ben van Hees vraagt daarom aan het college waar de gereserveerde 1 miljoen euro gebleven is, of zij van plan is om weer jaren te wachten voordat de straten aangepakt worden en hoe zij het vertrouwen bij bewoners en ondernemers weer wil gaan herstellen.

Veiligheid voorop bij nieuwbouw Basisschool Brakkenstein

By | Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs | No Comments
Fractielid Jean-Paul Broeren was op 20 januari op een drukbezochte wijkbijeenkomst in Brakkenstein. De avond, die georganiseerd was door de wijkraad en de ouderraad van de basisschool, stond in het teken van de nieuwbouw van Basisschool Brakkenstein.
Ouders en buurtbewoners maken zich terecht zorgen over de onveilige verkeerssituatie die zal ontstaan bij de nieuwe school. Het grote probleem is de verkeersveiligheid aan de Heyendaalseweg en de parkeerdruk in de wijk die nu al groot is. Hier hebben ze bij de basisschool aan de Lentiusstraat ook al veel last van. In de nieuwe plannen bij Roomsch Leven ontstaan er ook weer nieuwe onveilige verkeerssituaties rondom de nieuwe school en op het schoolplein omdat men op het plein een zoen en zoef-zone wil maken.
Jean-Paul Broeren, die zelf actief is in Brakkenstein als jeugdtrainer, heeft tijdens de bijeenkomst voorgesteld om te praten over eenrichtingsverkeer op de Lentiusstraat en over de mogelijkheden voor een parkeergarage onder de school. Op die manier kunnen personeelsleden en ouders parkeren onder de school en hoeven er geen auto’s over het schoolplein te rijden. Ook de fietsen kan men daar kwijt, zodat er extra veel ruimte is om te spelen.
De Nijmeegse Fractie hoopt  dat het gesprek tussen de Stichting St. Josephscholen, ouderraad en wijkraad snel op gang komt. De Stichting St. Josephscholen is de eerst verantwoordelijke om dit goed met ouders en buurt op te pakken. In dat gesprek zouden ook de mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie besproken kunnen worden.

Geen verhoging parkeertarieven Stevenskerk

By | Cultuur, Mobiliteit, Nieuws | No Comments

De Nijmeegse Fractie heeft de wethouder opnieuw bevraagd over de geplande verhoging van de parkeertarieven van de Stevenskerk. Fractievoorzitter Ben van Hees legt uit waarom wij de plannen zo’n slecht idee vinden.

Het mag bekend zijn dat De Nijmeegse Fractie een groot hart heeft voor de Stevenskerk. Meer dan 100 vrijwilligers presteren het daar om de kerk open en levendig te houden. Allemaal liefdewerk oud papier. In deze icoon van Nijmegen worden veel activiteiten  georganiseerd. Dat levert zo’n € 100.000 per jaar op die hard nodig zijn om de kerk van binnen en van buiten te onderhouden en te restaureren. Voor al die activiteiten komen leveranciers, decorbouwers, spelers, musici etc. naar de kerk. Die moeten hun voertuig parkeren. Daarvoor zijn 3 vergunningen uitgegeven. Die kosten tot nu toe rond de € 360 per jaar. Maar per 1 januari 2014 wordt voor de vergunningen een commercieel tarief gevraagd, kosten nu € 4356. De Nijmeegse Fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Die wil echter geen uitzondering maken. Ook bij de kamerbehandeling bleef de wethouder bij dat standpunt. Wij hebben daar een voorstel gedaan om tot een goede oplossing te komen. We wachten af waar het college mee komt, anders komen we zelf met een voorstel om de verordening aan te passen. Wij blijven pal achter de Stevenskerk staan.”

Vragen over verkeerssituatie bij het Centraal Station

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid | No Comments

Ruim een jaar geleden (november 2012) heeft De Nijmeegse Fractie mondelinge vragen gesteld aan wethouder Beerten inzake de verkeersonveilige situaties rondom het Centraal Station. Op een aantal plekken zijn er als gevolg van de herinrichting gevaarlijke kruisingen ontstaan voor de verschillende verkeersdeelnemers. Het betreft met name de kruisingen ter hoogte van het ROC, de esplanade en ter hoogte van het belastingkantoor. De wethouder refereerde destijds aan de gewenning van alle verkeersdeelnemers aan de nieuwe situatie. Van de zijde van de gemeenteraad zijn er toen diverse suggesties voor maatregelen gedaan.

Van het college willen wij graag nadere informatie ontvangen over dit dossier. Vandaar dat we tijdens de Politieke Avond van 18 december de volgende vragen hebben gesteld:

1. Wat heeft u de afgelopen 12 maanden ondernomen aan fysieke ingrepen of andersoortige aanvullende maatregelen?
2. Heeft u scherp in beeld hoeveel ongelukken of bijna-ongelukken er in de afgelopen 12 maanden zich hebben voorgedaan?
3. Hoe frequent en hoe intensief heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de buurtbewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, vervoerders, etc.?
4. Zijn deze maatregelen wat uw college betreft afdoende voor het creëren van de door de gemeenteraad gewenste verkeersveilige situatie?

Leon Busschops te gast bij ‘Stem van de Stad’

By | Economie & Toerisme, Mobiliteit, Nieuws, Regionale samenwerking | No Comments

Zondag 15 december was raadslid Leon Busschops te gast bij Stem van de Stad van N1. Presentatoren van de show, Koen en Frans (zie foto), hadden Leon uitgenodigd als co-host. Tijdens de uitzending is gesproken over o.a. het verkiezingsprogramma ‘Puur Nijmeegs’. In het vraaggesprek benadrukte ons raadslid het belang van samenwerking van Nijmegen met de regio Eindhoven, waar bedrijven als Philips, NXP en ASML verder groeien en behoefte hebben aan goed opgeleid personeel. Recentelijk heeft Minister Schultz van Haegen de Randstad en de regio Eindhoven aangewezen als economische kerngebieden. Helaas is deze status niet weggelegd voor de regio Arnhem-Nijmegen. Reden te meer volgens De Nijmeegse Fractie om de netwerken met Eindhoven te versterken. De lokale overheid kan hier een belangrijke faciliterende rol in vervullen door vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in contact te brengen met ondernemers. Ook is het noodzakelijk om de fysieke verbindingen
tussen beide regio’s te verbeteren. Busschops pleit voor een verbetering van knooppunt Paalgraven (A326-A50) en de verbreding van de spoorbrug bij Ravenstein.