Category

Mededelingen

Nieuwe coalitie

By | Mededelingen, Nieuws | No Comments
Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie, ondersteund door de Verenigde Senioren Partij. Voor het eerst in de geschiedenis van Nijmegen wordt een coalitie gevormd met een lokale partij en gesteund door de VSP. Deze coalitie gaat de komende vier jaar aan de slag om samen met de stad op de drie centrale thema’s stappen vooruit te zetten. Met nieuw elan en gebaseerd op een solide financieel beleid.


De partijen willen werken aan een Nijmegen waar aandacht is voor kwetsbare groepen, lasten eerlijk worden verdeeld, er ruimte is voor werkgelegenheid en ondernemerschap én waar gewerkt wordt aan een duurzame en groene stad. Daarvoor is een groot pakket aan maatregelen vastgelegd in het akkoord. De coalitie kijkt kritisch naar uitgaven en investeert waar nodig en mogelijk.

Een greep uit de maatregelen en plannen voor de komende vier jaar:

 

 • Zorg voor ouderen en andere kwetsbare groepen blijft gegarandeerd en wordt kleinschalig en dichtbij huis georganiseerd. De eigen bijdragen voor de WMO worden aanzienlijk verlaagd voor modale inkomens, de inkomensgroepen onder modaal betalen alleen nog de minimale eigen bijdrage. Er komt een WMO- en Jeugdreserve om tegenvallers binnen dit terrein op te vangen. De coalitie investeert in jongerenwerk. Ouderen kunnen vanaf 2016 voor 10 euro met de gratis bus voor 65+, hiervoor zet de coalitie jaarlijks € 8 ton in.
 • De coalitie zet in op versnelling van de bouwplannen in de stad, samen met de woningcorporaties. Prioriteit ligt bij Waalsprong en Waalfront, met veel aandacht voor woningen voor mensen met lage en middeninkomens. Wonen en zorg wordt een speerpunt met als eerste concrete project de ontwikkeling van zorgwoningen aan de Vlierestraat in Nijmegen-Oost.
 • In het Regionaal Werkbedrijf wordt samen met de regio geïnvesteerd in het ondersteunen van mensen die moeilijk aan werk komen. Onder het motto ´re-integratie gebeurt op de werkplek´ komt er een plan van de arbeid om samen met werkgevers zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen.
 • Het huidige ruimhartige minimabeleid blijft volledig in stand, er komt een aanvalsplan schulden, en er komt één regeling voor minima ten behoeve van deelname aan cultuur, sport en een dagje uit.
 • De coalitie zet in op fiets, openbaar vervoer, groen en duurzaamheid. Er komt nog meer aandacht voor fietsverkeer, hiervoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. Voor de fiets- en busbaan op de Waalbrug wordt 5 miljoen extra vrijgemaakt. Het doel om in 2045 energieneutraal te zijn, blijft onverkort overeind, hiervoor wordt structureel € 6 ton ingezet. Er wordt gestreefd naar een energiebesparing van 10% extra in 2018 t.o.v. 2014.
 • Er komt een 10.000-bomenplan om Nijmegen een groene stad te laten blijven. Ook wordt jaarlijks € 3 ton ingezet voor het inrichten van ´groene linten´ in de stad, om groenzones met elkaar te verbinden en biodiversiteit te stimuleren. Het beheer van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners gedaan en blijft op niveau (streven naar minimaal rapportcijfer 7). Er komt 5,5 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van beide zijden van het stationsgebied.
 • Er komt een wethouder Binnenstad. Het centrum zal uitgroeien van een Place to Buy tot een Place to Meet. Er wordt extra geïnvesteerd in cultuurhistorie. De coalitie pakt de Bloemerstraat aan en bekijkt hoe het OV en de warenmarkt het best kunnen functioneren in het centrum.
 • Stadsdeel Dukenburg krijgt een extra impuls in het winkelcentrum, zwembad, sporthal en in de dienstverlening door publiekszaken. In de wijken wordt ingezet op renovatie van wijkaccommodaties, de horecaprijzen worden bevroren om zo de wijkcentra toegankelijk te houden voor mensen met een kleine beurs. Er wordt geïnvesteerd in de voetbal- en hockeyvelden in de stad.
 • Bibliotheken krijgen een goede spreiding in de stad met een nieuw filiaal in West en een versnelde invoering van ´bibliotheek op school´. De geplande bezuiniging op cultuur wordt gehalveerd en de bezuiniging op amateurkunst teruggedraaid.
 • De coalitie zet in op acquisitie van toekomstbestendige bedrijven en stimuleert de innovatie van de regionale economie met een jaarlijks bedrag van € 250.000. Het Ondernemersfonds wordt gerichter ingezet voor duurzaamheid en het tegengaan van jeugdwerkloosheid.
 • Bij de lokale lasten worden huurders van woningen en bedrijfspanden ontzien en gaan verhuurders meer betalen. Het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden wordt stapsgewijs afgeschaft en toegevoegd aan het eigenarendeel, waardoor huurders van bedrijfspanden (vooral het MKB) in 2018 geen OZB meer betalen. Ook de afvalstoffenheffing wordt geleidelijk afgeschaft waardoor de woonlasten voor woningen onder de € 2 ton dalen, en daarboven oplopend met de WOZ-waarde stijgen.

Om alle plannen voor Nijmegen te realiseren is een omvangrijk maatregelenpakket van ruim € 5 miljoen samengesteld. Daarnaast is een investeringsagenda van ruim € 24 miljoen aan ambities voor vier jaar opgesteld. Door in te zetten op de drie thema’s verwachten de partijen samen met de stad de weg in te kunnen slaan naar een duurzaam, sociaal en ondernemend Nijmegen. De coalitie bezuinigt en benut financiële ruimte waar het kan en investeert waar nodig en wenselijk. Zo ontstaat een degelijk financieel beleid met als uitgangspunten: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, de gebruiker betaalt en de reservepositie is voldoende om de risico’s te kunnen dragen.

De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

Hubert Bruls – Burgemeester
Externe Betrekkingen, Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening en Burgerzaken

Renske Helmer-Englebert – SP
Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties

Bert Frings – GroenLinks
Zorg, Welzijn en Wonen

Turgay Tankir – PvdA
Werk, Inkomen, Economie

Ben van Hees – De Nijmeegse Fractie
Binnenstad, Citymarketing, Evenementen, Cultuurhistorie, Parkeren en Personeel en Organisatie

Bert Velthuis – SP
Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid en Cultuur

Harriët Tiemens – GroenLinks
Financiën, Duurzaamheid, Groen en Mobiliteit

Download u hier het volledige coalitieakkoord in pdf Coalitieakkoord 2014-2018

Presentatie coalitieakkoord

By | Mededelingen, Nieuws | No Comments

Op dinsdag 6 mei presenteren de coalitiepartijen het coalitieakkoord 2014-2018. Hierin staan de voornemens voor het beleid voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt gepresenteerd door alle partijen die dit akkoord dragen: SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie en de Verenigde Senioren Partij. 

De coalitie heeft er vertrouwen in om met elkaar de ambities ten aanzien van een sociaal, duurzaam en ondernemend Nijmegen waar te maken, samen met de stad en de inwoners. De openbare bijeenkomst is gepland op dinsdag 6 mei om 17.00 uur in de Valkhofzaal in De Lindenberg.

Op woensdag 14 mei behandelt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur het coalitieakkoord in zijn vergadering. Ook worden de wethouders en enkele nieuwe raadsleden benoemd.

De Oversteek wordt gemaakt van sociaal en groen naar lokaal

By | Mededelingen, Nieuws | No Comments

Donderdagavond 3 april jl. hebben de informateurs verslag gedaan van een onderzoek welke coalitie de meeste kans maakt om stabiel de komende vier jaar de stad Nijmegen te besturen.

Hun conclusie is, omdat D’66 zich al in een eerder stadium heeft teruggetrokken, de combinatie tussen SP,  Groen Links,  PvdA en De Nijmeegse Fractie nu verder de coalitie besprekingen in moeten gaan. Waarbij zij tot een gezamenlijk akkoord proberen te komen dat er medio mei zou moeten liggen.

De informateurs adviseren om De Nijmeegse Fractie bij deze coalitie te betrekken.

De informateurs keuze wordt ingegeven door de noodzaak om de programmatische evenwichtigheid in de coalitie te versterken. ‘’De Nijmeegse Fractie is wat meer in het politieke midden gepositioneerd, wat het voor de PvdA – en in de mindere mate Groen Links comfortabeler maken om tot de coalitie met de SP toe te treden’’ aldus de informateurs.

Zij adviseren: “Start de formatie van de coalitie waarin De Oversteek wordt gemaakt van sociaal en groen naar lokaal.”

In de komende formatiebespreking zullen overeenkomsten en verschillen door de partijen uitvoerig worden besproken en moet daar een coalitie- akkoord uit komen. De Nijmeegse Fractie zal met het verkiezingsprogramma in de hand deze besprekingen ingaan.  Er ligt dus nog geen akkoord en een kenmerk van een akkoord is dat iedereen met compromissen tot elkaar moet komen, zeker bij vier partijen.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Rosalie Thomassen versterkt De Nijmeegse Fractie

By | Mededelingen, Nieuws | No Comments

De Nijmeegse Fractie heeft een nieuwe fractievolger. Rosalie Thomassen versterkt onze fractie per 15 mei 2013.

Rosalie Thomassen over haar besluit zich actief te gaan inzetten voor De Nijmeegse Fractie: “Een mooie stad komt niet vanzelf. Alleen door de inzet van inwoners blijft een stad aantrekkelijk, leefbaar en welvarend. Al jaren ben ik als vrijwilliger en ondernemer op vele fronten actief geweest om te werken aan een nog mooier Nijmegen. Als lid van De Nijmeegse Fractie kan ik deze ervaring volop benutten en een bijdrage leveren aan tal van zaken die voor Nijmegen erg belangrijk zijn.”

Rosalie Thomassen is zelfstandig ondernemer in Nijmegen. Zij ondersteunt en adviseert organisaties en bedrijven op het gebied van PR, communicatie en organisatie.  en verzorgt groepsbijeenkomsten . Als vrijwilliger is zij ook actief in het bestuur van Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen, assisteert zij de Stichting Donjon Nijmegen en is zij lid en voorzitter van de Wijkraad Hatertse Hei. In 2012 lanceerde zij samen met Nijmeegse ondernemers de Stevenskalender, om daarmee fondsen te werven voor de noodlijdende Stevenskerk.