Category

Cultuurhistorie

Algemene Beschouwing: niet nuilen!

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Economie & Toerisme, evenementen, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Maatschappelijke opvang, Milieu, Klimaat & Energie, Nieuws, Openbare ruimte, Seniorenbeleid, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Op woensdag 8 juli vergaderde de gemeenteraad over de Zomernota, een doorkijk over de plannen van het College voor het komend jaar. De raadsfracties spreken dan een Algemene Beschouwing uit, een reactie op die plannen en een betoog over wat er goed gaat en beter kan.

Namens Stadspartij DNF sprak fractievoorzitter Wendy Grutters deze beschouwing uit. De beschouwing is terug te zien via onderstaande link:

https://nijmegen.raadsinformatie.nl/vergadering/196389/Politieke+Avond+08-07-2015

(klik op raadzaal, vervolgens: 2:10:52)

Voorzitter,

Wat hebben we toch een mooie stad. Ons Nijmegen. Een stad met meer dan 2000 jaar geschiedenis. Met horeca, detailhandel, groen, mooie binnenstad, culturele evenementen. Daar zouden we met elkaar vaker naar mogen kijken. Naar alles wat ons Nijmegen mooier maakt.

Nijmegen is een sociale stad en daar zijn we trots op. Er is zorg en thuiszorg voor diegenen die het nodig hebben. En natuurlijk zijn er ook zaken die beter moeten, risico’s die op de loer liggen. Maar onze nachtburgemeester Angela gebruikt ‘m al als slogan: “Niet nuilen!”

Is ons stadsglas halfvol of is ons stadsglas halfleeg? Omdenken, dus draai de kraan maar open. En dan heb ik het over een kraan met stadstrots, positivisme en praktische no-nonsense oplossingen die wie graag zien als Stadspartij DNF.

Een geldkraan, dat zou mooi zijn maar die is er niet. Bij ontvangst van de Zomernota was iedereen ondanks alle bezuinigingsmaatregelen nog positief gesteld, maar dat sloeg om in schrik door de meicirculaire vanuit Den Haag die ons met een flink negatief bedrag om de oren sloeg. Gevolg: een afschrijving op de saldireserve voor 2015 en 2015. Bij de stadsrekening 2014 waren we blij met een positief resultaat. Welnu, dat is nu alweer ‘’kwijt’’. Het is ondanks dat het college gelukt om de begroting sluitend te houden. En daarom gaat DNF ermee akkoord maar wel met een kanttekening. Reserves zijn bedoeld om tegenvallers op te vangen. Het Rijk is een grillige partner en kan ons in de toekomst nog vaker op dergelijke wijze verrassen. Dus; voorzichtig blijven en de creativiteitskraan openen voor financiële uitdagingen.

Nijmegen is een sociale stad en daar zijn we trots op. Er is een goede start gemaakt bij het overnemen van de zorgtaken. Het is nog steeds een grote uitdaging om te zorgen dat STIP’s en sociale wijkteams de spil zijn van een sociale wijk en niemand tussen wal en schip raakt. Als Stadspartij willen wij vooral oog blijven houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Er zijn veel bewoners actief in hun wijk. Zonder de inzet van deze Nijmegenaren zou onze samenleving er karig uitzien. Die inzet willen we graag verder stimuleren. We moeten die welwillendheid van zoveel Nijmegenaren voor de volle 100% aangrijpen. Dat kan met goede communicatie, zodat men weet wat er speelt in de eigen wijk en welke initiatieven er zijn. Als gemeente moeten we nu meer de regie nemen. De motie Niemand eenzaam die wij samen met de raadswerkgroep eenzaamheid hebben ingediend, draagt hieraan bij.

Een motie die als bijvangst heeft het initiëren en bekend maken van vele burgerinitiatieven in de wijk. Een stadsglas gevuld met saamhorigheid en vindbaarheid.

Vindbaarheid vooral daar waar de bewoner komt, niet iedereen komt in een wijkcentrum maar wél iedereen komt in die buurtwinkel en in die supermarkt. Dus hang het daar op. Dat versterkt het gevoel in de wijk ‘van een dorp in de stad’. Dát past in de visie van ons als stadspartij, praktisch en no-nonsense.

Nijmegen, onze duurzame groene stad, ook hier is al veel bereikt. Maar de leefbaarheid in sommige wijken, bij drukke verkeerswegen verdient extra aandacht. Op die plekken is een groene buffer dringend nodig is. In het coalitieakkoord is 3 ton jaarlijks vrijgemaakt om middels groene linten meer de verbinding met de groene omgeving van Nijmegen te maken. Wie zaait zal oogsten maar dat moeten we nu wel gaan doen. Daarom dient DNF de motie in ‘’10.000 bomen het moet er nu van komen’’. Waar wij de wethouder vragen om vanuit de reeds bestaande reserveringen een specifiek plan te schrijven voor de groene buffer Waalkade, Waalfront en Nijmegen West. Ik vraag u deze motie te steunen om daarna samen met ons de kraan open te zetten, om het stadsglas ook groen te vullen.

De entree vanuit stadsrand het Joris Ivensplein ligt er helaas verlaten bij. Een oud parkeerterrein met niets waar je ook een heerlijk plein met groen en bankjes, voor ondernemers en bezoekers en bewoners van kunt maken. DNF heeft hier eerder al art. 39 vragen over gesteld met het verzoek om het plein aan te passen. Het College heeft hier positief op gereageerd maar helaas is er tot op heden geen concreet plan aan de raad gepresenteerd. Wij dienen bij deze de motie ‘’Laat Joris Ivens niet wachten’. Deze motie roept het college op om dit voor november te doen. En de kosten hiervan te dekken uit het investeringsschema met een maximum van € 150.000

En laten we in Nijmegen meer gebruik maken van de dingen die we hebben zoals dat in de marketing heet USP (unique selling proposition) laten we die dingen inzetten die ons sterk maken: de oudste stad, de Nijmeegse Vierdaagse, evenementen, sociaal beleid, duurzaamheid en aandacht voor groen. En laten we die slim inzetten want het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Citymarketing is ook uitdragen wat je hebt op de goede momenten. We hebben meer dan 170.000 Nijmegenaren, van baby tot bejaarde. Niet nuilen, laat hen trots zijn op onze stad, want dat zijn onze ambassadeurs.

DNF heeft al aangegeven dat we met een initiatiefvoorstel komen omdat bijvoorbeeld te doen rond te Vierdaagse om die Vierdaagse 365 dagen per jaar zichtbaar te maken in de stad, en dat is inzetten wat je hebt zonder veel kosten.

Een voorbeeld. Ik kreeg enige dagen geleden een tip van een iemand die snapt wat omdenken is. “Laat de gemeente”, zei hij, “het initiatief nemen zodat als straks de Vierdaagse wandelaars over de brug gaan er reuring en bombarie is in de nevengeul. Zodat er aandacht komt voor dit mooie waterwerk wat in 2016 wordt geopend”. Dat is slim, dat is een voorbeeld van omdenken, gebruik maken van de momenten die je hebt voor de momenten die nog gaan komen.

Vanuit het organiseren van grote zakelijke evenementen, mijn vak zoals u wellicht weet, weet ik dat succes ligt in de details. Hoewel wij als raad op grote lijnen moeten sturen, moeten we ons realiseren dat voor onze Nijmegenaar, de details juist het verschil maken. Goed nieuws: Details zijn meestal niet duur! Dat geldt niet alleen voor citymarketing, dat is ook terug te brengen op alle andere portefeuilles.

Dames en heren, voorzitter ik zei het net al, is het Nijmeegse stadsglas halfvol of halfleeg? Omdenken dus draai de kraan maar open, een kraan waar een mix uitstroomt van beetje budget, ideeën en vooral veel creativiteit in oplossingen. Dat is wat wij als Stadspartij DNF het komende jaar willen zien.

Prachtig nieuw symbool voor de stad: De Bastei

By | Cultuur, Cultuurhistorie, Nieuws | No Comments

De Bastei ontving gisteren de officiële go van de raad. We zijn blij dat dit cultuur-natuurhistorische bolwerk van onze stad, waar ons raadslid Ben van Hees jaren voor gestreden heeft, doorgang gaat vinden. We hebben alle vertrouwen in de exploitatie, ook omdat de Bastei in de toekomst deel uit gaat maken van het Valkhofkwartier met daarin ook de Donjon. Dit cluster van cultuur, natuur, historie en toerisme zal in de toekomst een enorme economische en toeristische impuls geven aan onze stad.

Zoek regionale steun voor het Vrijheidsmuseum

By | Citymarketing, Cultuurhistorie, Nieuws | No Comments

De gemeenteraad heeft op 18 december vóór de komst van het Vrijheidsmuseum gestemd. Nijmegen is bij uitstek de plaats waar het museum gerealiseerd moet worden, gezien het belang van ‘de oversteek’ in de historie van WO II en de bevrijding van onze stad en ons land. Het museum is mede daarom gepland in het industrieel monument de Nyma. Het zal een belangrijke toeristische trekker voor onze stad en regio worden met een grote economische potentie. Het vrijheidsmuseum zal samen met de musea in Groesbeek, Oosterbeek en Overloon als onderdeel van de internationale Liberation Route veel bezoekers uit binnen- en buitenland kunnen trekken.

Het is ook voor de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland belangrijk dat dit museum in onze regio komt, omdat economie en toerisme belangrijke pijlers zijn van de samenwerking binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Om het initiatief voor vestiging van het Vrijheidsmuseum in Nijmegen een goede kans te geven en niet te verliezen aan Den Haag of Roermond, moet er een sterke regionale stem gehoord worden.

De Nijmeegse Fractie heeft daarom een motie ingediend die de burgemeester oproept om namens de gemeenteraad een brief te sturen aan alle gemeenteraden in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de gemeente Boxmeer om zich gezamenlijk uit te spreken voor de realisatie van het vrijheidsmuseum in Nijmegen. Daarnaast draagt de motie de Nijmeegse vertegenwoordigers in de Stadsregioraad op om de regioraad op te roepen gezamenlijk de realisatie van het vrijheidsmuseum in Nijmegen te steunen.

De motie van De Nijmeegse Fractie is aangenomen door de gemeenteraad en zal hopelijk op korte termijn leiden tot een positief resultaat.

Het vrijheidsmuseum hoort in Nijmegen

By | Cultuurhistorie, Economie & Toerisme, Nieuws | No Comments

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de komst van het Vrijheidsmuseum in de Vasim. Raadslid Ben van Hees legt uit waarom De Nijmeegse Fractie voor de komst van dit museum is.

“Enkele organisaties hebben het initiatief genomen om een Vrijheidsmuseum WO II in Nijmegen te vestigen en wel op een historische plaats, daar waar de oversteek plaatsvond in 1944. Het museum is gepland in het Industrieel monument de Nyma, bij veel Nijmegenaren bekend. Nijmegen is bij uitstek de plaats waar zo’n museum moet landen gezien de historie van WO II en de belangrijke rol die onze stad bij de bevrijding van ons land gespeeld heeft. Het museum gaat niet alleen over de geschiedenis van de oorlog maar ook over het heden en de toekomst met thema’s over vrijheid. Als onderdeel van de Liberation Route zal het internationale bezoekers aantrekken maar vervult het ook een educatieve rol met name voor de jongeren. Het wordt dan ook een belangrijke toeristische trekker voor onze stad met een grote economische potentie.

De discussie over of het museum er komt spits zich grotendeels toe op twee onderwerpen:  is het geheel nu en straks te betalen en wat gebeurt er met de huidige gebruikers van het Nyma gebouw, de kunstenaars van de cultuurspinnerij. Het museum gaat in aanvang zo’n 26 miljoen euro aan investeringen kosten. Nijmegen draagt 6 miljoen bij in de vorm van het gebouw, de grond eromheen en de inrichting rondom. Daarnaast dragen Provincie en Vfonds ieder minimaal 6 miljoen bij. Dat is nog niet voldoende, maar als het besluit tot oprichting genomen is dan kan men aan de slag met het werven van andere fondsen. Denk aan de voormalige geallieerde bondgenoten en vele andere subsidiekanalen. Wij hebben er vertrouwen in dat dit belangrijke project van de grond getild wordt en dat het museum zich in de toekomst zonder subsidie kan bedruipen. Duidelijk is voor ons wel dat Nijmegen er verder geen euro meer bijlegt, ook niet voor de toekomstige exploitatie.

Rest nog de vraag hoe het verder gaat met de kunstenaars en (ambachtelijke) bedrijven die nu in het gebouw gehuisvest zijn. In het concept zoals dat er nu ligt neemt het museum twee derde van de ruimte in beslag. Blijft dus een derde over voor de kunstenaars. Eigenlijk willen ze niet verhuizen en beschouwen zij de voormalige Nyma fabriek min of meer als hun eigendom. Daar ligt wel een probleem, evenals in het financiële plaatje. Tot voor kort zaten zij vrijwel voor niets in het pand. Met de komst van het museum wordt het hele gebouw opgeknapt. Dat betekent voor het deel waar de kunstenaars gehuisvest worden een investering van zo’n twee miljoen euro oftewel een huurprijs van € 125 per vierkante meter. Dat kunnen zij niet opbrengen maar de gemeente heeft dat geld ook niet op de plank liggen. Een goede oplossing is dan toch de verhuizing van de kunstenaarskolonie naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Honig. Maar dan moeten de deelnemers aan de cultuurspinnerij de Vasim wel kieze,n want die gebouwen lopen ook al vol met creatieve bedrijven, niet in het minst door de lage huurprijs. Het aanbod ligt er. Nu nog de stap naar het Honig complex maken.”

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Toespraak Ben van Hees bij herdenkingsplaquette

By | Cultuurhistorie, Nieuws | No Comments

Fractievoorzitter Ben van Hees heeft een toespraak gehouden bij de onthulling van een plaquette bij bakkerij De Bie in de Krayenhofflaan. Deze plaquette herdenkt de slachtoffers van 22 februari 1944. Een greep uit zijn toespraak:

“Deze plaquette zal een blijvende herinnering zijn voor de gebeurtenis op de zwarte dag van 22 februari 1944, toen er door het bombardement meer dan 800 dodelijke slachtoffers in Nijmegen vielen. Op de hoek bij Bakkerij de Bie en slagerij Brinkhoff sloeg een bom in en verderop in de straat nog twee. De gevolgen waren niet te bevatten. Hele gezinnen werden uit het leven weggerukt. Op die zwarte dag viel er een tapijt van bommen in het centrum. Voor velen van ons die de oorlog niet meegemaakt hebben is het onvoorstelbaar wat er toen is gebeurd.

Daarom is er een plaquette onthuld door Sjef Brinkhoff, een overlevende, op dat we ons de gaten die letterlijk in het leven geslagen werden blijven herinneren. Die slachtoffers, individuen maar ook hele gezinnen mogen niet vergeten worden.

Het is goed dat hier de leerlingen van de Michiel de Ruyterschool de plaquette mee onthullen, een gedicht voordragen en bloemen zullen leggen. Ik hoop dat er op meer plaatsen in Nijmegen dergelijke plaquettes geplaatst zullen worden, vooral als ze ontstaan vanuit een burgerinitiatief en niet bedacht zijn door het gemeentebestuur. Door burgers met hart voor hun stad en haar geschiedenis.”

Zie voor foto’s en een video van de onthulling de site van Omroep Gelderland http://tinyurl.com/qghge74

Fractie betreurt snelle sloop tankversperring

By | Cultuurhistorie, Nieuws | No Comments

Aan de noordzijde van de Waalbrug is een tankversperring gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De constructie werd ontdekt tijdens de graafwerkzaamheden voor de verlenging van de brug over de toekomstige nevengeul.

Binnen enkele dagen was de sloop van de tankversperring al een feit, zonder dat deskundigen zijn geconsulteerd. De factie betreurt deze gang van zaken en had graag gezien dat er onderzocht was of tenminste een deel van de constructie bewaard had kunnen blijven voor het museum. Dit had een unieke kans kunnen zijn voor onze stad, die zich profileert met haar oorlogsverleden.