Category

Seniorenbeleid

Algemene Beschouwing: niet nuilen!

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Economie & Toerisme, evenementen, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Maatschappelijke opvang, Milieu, Klimaat & Energie, Nieuws, Openbare ruimte, Seniorenbeleid, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Op woensdag 8 juli vergaderde de gemeenteraad over de Zomernota, een doorkijk over de plannen van het College voor het komend jaar. De raadsfracties spreken dan een Algemene Beschouwing uit, een reactie op die plannen en een betoog over wat er goed gaat en beter kan.

Namens Stadspartij DNF sprak fractievoorzitter Wendy Grutters deze beschouwing uit. De beschouwing is terug te zien via onderstaande link:

https://nijmegen.raadsinformatie.nl/vergadering/196389/Politieke+Avond+08-07-2015

(klik op raadzaal, vervolgens: 2:10:52)

Voorzitter,

Wat hebben we toch een mooie stad. Ons Nijmegen. Een stad met meer dan 2000 jaar geschiedenis. Met horeca, detailhandel, groen, mooie binnenstad, culturele evenementen. Daar zouden we met elkaar vaker naar mogen kijken. Naar alles wat ons Nijmegen mooier maakt.

Nijmegen is een sociale stad en daar zijn we trots op. Er is zorg en thuiszorg voor diegenen die het nodig hebben. En natuurlijk zijn er ook zaken die beter moeten, risico’s die op de loer liggen. Maar onze nachtburgemeester Angela gebruikt ‘m al als slogan: “Niet nuilen!”

Is ons stadsglas halfvol of is ons stadsglas halfleeg? Omdenken, dus draai de kraan maar open. En dan heb ik het over een kraan met stadstrots, positivisme en praktische no-nonsense oplossingen die wie graag zien als Stadspartij DNF.

Een geldkraan, dat zou mooi zijn maar die is er niet. Bij ontvangst van de Zomernota was iedereen ondanks alle bezuinigingsmaatregelen nog positief gesteld, maar dat sloeg om in schrik door de meicirculaire vanuit Den Haag die ons met een flink negatief bedrag om de oren sloeg. Gevolg: een afschrijving op de saldireserve voor 2015 en 2015. Bij de stadsrekening 2014 waren we blij met een positief resultaat. Welnu, dat is nu alweer ‘’kwijt’’. Het is ondanks dat het college gelukt om de begroting sluitend te houden. En daarom gaat DNF ermee akkoord maar wel met een kanttekening. Reserves zijn bedoeld om tegenvallers op te vangen. Het Rijk is een grillige partner en kan ons in de toekomst nog vaker op dergelijke wijze verrassen. Dus; voorzichtig blijven en de creativiteitskraan openen voor financiële uitdagingen.

Nijmegen is een sociale stad en daar zijn we trots op. Er is een goede start gemaakt bij het overnemen van de zorgtaken. Het is nog steeds een grote uitdaging om te zorgen dat STIP’s en sociale wijkteams de spil zijn van een sociale wijk en niemand tussen wal en schip raakt. Als Stadspartij willen wij vooral oog blijven houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Er zijn veel bewoners actief in hun wijk. Zonder de inzet van deze Nijmegenaren zou onze samenleving er karig uitzien. Die inzet willen we graag verder stimuleren. We moeten die welwillendheid van zoveel Nijmegenaren voor de volle 100% aangrijpen. Dat kan met goede communicatie, zodat men weet wat er speelt in de eigen wijk en welke initiatieven er zijn. Als gemeente moeten we nu meer de regie nemen. De motie Niemand eenzaam die wij samen met de raadswerkgroep eenzaamheid hebben ingediend, draagt hieraan bij.

Een motie die als bijvangst heeft het initiëren en bekend maken van vele burgerinitiatieven in de wijk. Een stadsglas gevuld met saamhorigheid en vindbaarheid.

Vindbaarheid vooral daar waar de bewoner komt, niet iedereen komt in een wijkcentrum maar wél iedereen komt in die buurtwinkel en in die supermarkt. Dus hang het daar op. Dat versterkt het gevoel in de wijk ‘van een dorp in de stad’. Dát past in de visie van ons als stadspartij, praktisch en no-nonsense.

Nijmegen, onze duurzame groene stad, ook hier is al veel bereikt. Maar de leefbaarheid in sommige wijken, bij drukke verkeerswegen verdient extra aandacht. Op die plekken is een groene buffer dringend nodig is. In het coalitieakkoord is 3 ton jaarlijks vrijgemaakt om middels groene linten meer de verbinding met de groene omgeving van Nijmegen te maken. Wie zaait zal oogsten maar dat moeten we nu wel gaan doen. Daarom dient DNF de motie in ‘’10.000 bomen het moet er nu van komen’’. Waar wij de wethouder vragen om vanuit de reeds bestaande reserveringen een specifiek plan te schrijven voor de groene buffer Waalkade, Waalfront en Nijmegen West. Ik vraag u deze motie te steunen om daarna samen met ons de kraan open te zetten, om het stadsglas ook groen te vullen.

De entree vanuit stadsrand het Joris Ivensplein ligt er helaas verlaten bij. Een oud parkeerterrein met niets waar je ook een heerlijk plein met groen en bankjes, voor ondernemers en bezoekers en bewoners van kunt maken. DNF heeft hier eerder al art. 39 vragen over gesteld met het verzoek om het plein aan te passen. Het College heeft hier positief op gereageerd maar helaas is er tot op heden geen concreet plan aan de raad gepresenteerd. Wij dienen bij deze de motie ‘’Laat Joris Ivens niet wachten’. Deze motie roept het college op om dit voor november te doen. En de kosten hiervan te dekken uit het investeringsschema met een maximum van € 150.000

En laten we in Nijmegen meer gebruik maken van de dingen die we hebben zoals dat in de marketing heet USP (unique selling proposition) laten we die dingen inzetten die ons sterk maken: de oudste stad, de Nijmeegse Vierdaagse, evenementen, sociaal beleid, duurzaamheid en aandacht voor groen. En laten we die slim inzetten want het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Citymarketing is ook uitdragen wat je hebt op de goede momenten. We hebben meer dan 170.000 Nijmegenaren, van baby tot bejaarde. Niet nuilen, laat hen trots zijn op onze stad, want dat zijn onze ambassadeurs.

DNF heeft al aangegeven dat we met een initiatiefvoorstel komen omdat bijvoorbeeld te doen rond te Vierdaagse om die Vierdaagse 365 dagen per jaar zichtbaar te maken in de stad, en dat is inzetten wat je hebt zonder veel kosten.

Een voorbeeld. Ik kreeg enige dagen geleden een tip van een iemand die snapt wat omdenken is. “Laat de gemeente”, zei hij, “het initiatief nemen zodat als straks de Vierdaagse wandelaars over de brug gaan er reuring en bombarie is in de nevengeul. Zodat er aandacht komt voor dit mooie waterwerk wat in 2016 wordt geopend”. Dat is slim, dat is een voorbeeld van omdenken, gebruik maken van de momenten die je hebt voor de momenten die nog gaan komen.

Vanuit het organiseren van grote zakelijke evenementen, mijn vak zoals u wellicht weet, weet ik dat succes ligt in de details. Hoewel wij als raad op grote lijnen moeten sturen, moeten we ons realiseren dat voor onze Nijmegenaar, de details juist het verschil maken. Goed nieuws: Details zijn meestal niet duur! Dat geldt niet alleen voor citymarketing, dat is ook terug te brengen op alle andere portefeuilles.

Dames en heren, voorzitter ik zei het net al, is het Nijmeegse stadsglas halfvol of halfleeg? Omdenken dus draai de kraan maar open, een kraan waar een mix uitstroomt van beetje budget, ideeën en vooral veel creativiteit in oplossingen. Dat is wat wij als Stadspartij DNF het komende jaar willen zien.

Algemene beschouwing DNF op stadsbegroting 2015-2018

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 aangenomen. Het is gebruikelijk dat alle politieke partijen hun algemene beschouwing geven op deze begroting. Dit is de visie op het totale beleid. Hieronder vindt u de tekst van fractievoorzitter Albaer Hillen van DNF (De Nijmeegse Fractie)

Vóór de zomervakantie heeft de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord besproken en de lijnen voor de komende 4 jaar uitgezet. De nieuwe stadsbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2018 is conform deze afspraken opgemaakt.

Vanwege al de veranderingen die uit Den Haag op ons afkomen is het belangrijk dat we op brede thema’s sturen. Ik beperk me hier tot de grote uitdagingen die in 2015 op ons af komen.

In 2015 zullen zorg en hulp voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking anders geregeld gaan worden. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en voor mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk kunnen vinden.

In het kader van WMO en Jeugd wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de STIPS, de Sociale Wijkteams etc.  De benodigde contracten zijn getekend. Wij moeten ons realiseren dat de grote veranderingen vooral ook zorgen en onrust teweeg brengen. Mensen vragen zich af wat een en ander voor hun concrete situatie gaat betekenen (vaak ook financieel). We willen maatwerk leveren. En we gaan maatwerk leveren en zorg die mensen nodig hebben!  Maar het blijft óók mensenwerk, en fouten kunnen niet 100% uitgesloten worden. In 2015 is het alle hands aan dek.

Zorg staat daarbij centraal, maar het gevaar ontstaat dat we het algemeen welzijn en preventie vergeten. De sociale wijkagenda zal goed gevuld moeten worden, juist ook door de netwerken van wijkbewoners zelf. Wat betreft de jeugd zullen we samen moeten werken met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Maatwerk per kind is de opdracht én de uitdaging, ook om schooluitval tegen te gaan.

Het bedrijfsleven heeft een speciale taak om via stageplekken en leer-werk-plekken mee te helpen om jongeren een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor jongeren met een arbeidshandicap. Maatwerk bij arbeidsbemiddeling is de essentie. Alle leden van het college van burgemeester en wethouders worden opgeroepen om hun contacten aan te wenden om hier een succes van te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wethouder binnenstad. De binnenstad die een van de grootste werkgevers in de stad is, zeker voor de lager opgeleiden in onze stad.

Naast Zorg en Arbeid is onze Woningbouw een belangrijke uitdaging. We hebben als Nijmegen het geluk dat we de komende jaren nog groeien in inwonertal. We hebben een flinke bouwopgave in Waalsprong en Waalfront en die moeten we versnellen. Ook hier moeten we alles uit de kast halen en ons laten inspireren door nieuwe ideeën die er overal in Nederland ontstaan rond bouwen en wonen.

Het college heeft de begroting goed in mekaar gezet; zelfs de vervelende berichten uit Den Haag van september zijn al verwerkt; een unicum in snel reageren. We verwachten van het college dat ze de afspraken rond de bezuinigingen nader invullen. We krijgen de komende jaren grote opdrachten rond Zorg, Welzijn, Arbeid en Wonen voor de kiezen waarbij vanuit Den Haag tegelijkertijd wordt bezuinigd. Dat betekent dat we veel van onze eigen wensen en ideeën op een laag pitje moeten zetten omdat we allereerst er voor willen zorgen dat de bewoners met de kleine beurs hier niet de dupe van worden.

Landelijke transities & bezuinigingen raken mensen. Laten we oog houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Maar, wij als De Nijmeegse Fractie hebben veel vertrouwen in de inzet van de Nijmegenaren.

We hebben in de stadsvisie niet voor niks geconstateerd dat we een WIJ-stad zijn. We laten elkaar niet in de steek. Dat is een groot goed wat ons het vertrouwen geeft dat we samen deze veranderingen aan zullen kunnen.

Albaer Hillen  Fractievoorzitter DNF (De Nijmeegse Fractie)

12 november 2014

 

 

Geen half werk met Plein ‘44

By | Nieuws, Openbare ruimte, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Wijken, Zorg & Welzijn | No Comments

Deeloplossing bestrating door looppaden te maken is een zachte heelmeester

DNF (De Nijmeegse Fractie) heeft als eerste partij al in oktober 2013 én februari 2014 de slechte bestrating op Plein 44 politiek aangekaart. Wij zijn onverminderd bezorgd over de problemen die de ongelijke stenen opleveren voor veel mensen. Ouderen, gebruikers van rolstoelen en rollators, moeders met kleine kinderen, dames met hakjes. Het blijft een ware survivaltocht. We houden ons hart vast als het gaat vriezen en er water blijft staan in de reliëfs van de stenen. Dan wordt het nog gevaarlijker.

In maart 2014 is hierover duidelijkheid beloofd.  Maar het oude college kwam veel te laat in actie en daarom zit het nieuwe college met een probleem. Die nu als oplossing voorstelt om een gladde goed begaanbare 3 meter brede wandelstrook langs de winkelpanden te gaan leggen. Een tussenoplossing want de rest van de hobbelige stenen blijven liggen.

Het betreft hier een letterlijke halve oplossing. Dit plein vraagt om toegankelijkheid, gastvrijheid, speelsheid en beleving. Dat is nu net juist wat we willen met onze stad. Het plein moet dan ook kruislings en van alle kanten te bewandelen zijn en niet alleen binnen de ‘’paadjes’’Er is hier maar een goede oplossing mogelijk. Het bestraten moet opnieuw met gewone begaanbare keien. Dat zei de toenmalige wethouder Hannie Kunst al in februari van dit jaar in De Gelderlander en DNF (De Nijmeegse Fractie) houdt daaraan vast.

DNF (De Nijmeegse Fractie) wil een volledig begaanbaar plein voor alle Nijmegenaren.

 

Afbeelding

Op weg naar duurzaam seniorenbeleid

By | Nieuws, Seniorenbeleid | 2 Comments

De Nijmeegse Fractie (DNF) komt op voor onze ouderen. Wij staan voor het principe dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook moet kunnen krijgen. Tijdens het ouderendebat in het Oud Burgeren Gasthuis werd opnieuw duidelijk dat de zorgvraag toe zal nemen en dat we hier goed op in moeten spelen.

Onze kandidaat John Brom, die namens DNF deelnam aan het debat, heeft duidelijk gemaakt dat er nieuwe initiatieven nodig zijn om in de behoefte van de nieuwe generatie gepensioneerden te kunnen voorzien. We moeten open staan voor andere activiteiten en nieuwe manieren van samen wonen. Een goed voorbeeld dat in het debat naar voren kwam is de ‘huiskamer’, waar ouderen samen kunnen zijn, maar daarnaast toch zelfstandig wonen.

Het college loopt achter met het bouwen van woningen voor ouderen. Ter compensatie kunnen we ook meer inspelen op de mogelijkheid om ouderen langer thuis te laten wonen met de benodigde aanpassingen. Niet iedereen wil uit de vertrouwde omgeving weg. We mogen namelijk niet vergeten dat veel ouderen op eigen benen kunnen staan. Door dit onderscheid beter te maken kunnen we de stijgende vraag van zorgkosten beperken.

Ouderen hebben andere behoeften en een ander ritme. Hier moet de maatschappij zich op aanpassen. Daarom moeten we niet langer over ouderen praten, maar ze meer betrekken bij het beleid. Alleen dan komen we tot een duurzamer ouderenbeleid voor de toekomst.

Nieuwe kansen voor ouderen in Doddendaal

By | Nieuws, Seniorenbeleid, Wonen | No Comments

Lijsttrekker Albaer Hillen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari gezorgd voor een raadsbreed gesteunde motie over de toekomst van Nieuw-Doddendaal. Dit is een belangrijke eerste overwinning richting een oplossing voor ouderenhuisvesting in het stadscentrum. Hillen is al bijna een jaar achter de schermen bezig met een permanente oplossing voor deze ouderen, die graag in het centrum willen blijven wonen. De Nijmeegse Fractie is dan ook blij met de steun van alle partijen. Het feit dat alle partijen voor de motie hebben gestemd, laat zien hoe groot het maatschappelijk belang van Nieuw-Doddendaal is. Er moet nog veel gebeuren en de eerste stap is gezet. Onderstaand de  volledige tekst van de raadsbrede motie.

 

Motie: Maatwerk bij woonwensen gaat niet vanzelf

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 29 januari 2014,

Constaterende

 • Dat vanuit rijks wetgeving mensen met een relatieve lichte zorgvraag geen indicatie meer voor verblijf krijgen en worden geacht langer thuis te blijven wonen.
 • Dat in de meeste gemeenten het aanbod niet voldoet aan de vraag; er zijn onvoldoende betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg[1]
 • Dat de korte termijn waarop de beperking van toegang tot intramurale verblijfsvormen wordt geregeld niet past bij de omvang van de benodigde aanpassingen voor het zorgvastgoed[2]
 • Dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur het kabinet adviseert een heldere visie over wonen, zorg en welzijn uit te werken voor de komende tien tot vijftien jaar. Deze visie bevat een duidelijk standpunt over de vraag voor welke chronische zorgindicaties de scheiding tussen woon- en zorgkosten gaat gelden en wat de route daar naartoe is. Dit biedt duidelijkheid aan partijen, zodat zij met elkaar een langetermijnstrategie voor het zorgvastgoed en voor huur- en koopwoningen kunnen ontwikkelen en hierin gaan investeren.[3]
 • Dat ZZG mensen een maatwerkoplossing biedt op basis van de huidige voorzieningen, grotendeels buiten het stadsdeel centrum.
 • Dat in het stadsdeel centrum op dit moment geen alternatief is voor ouderen met een lichte zorgvraag die wel enige vorm van groepswonen willen (met scheiding van wonen en zorg) en een zeer beperkt aanbod zelfstandige woningen die levensloopbesteding zijn.
 • Dat in het stadsdeel centrum op dit moment geen locatie is voor beschermd wonen voor mensen met een zzp 4 of hoger.
 • Dat de huidige ouderen met een indicatie zzp 1-3 met verblijf deze behouden. Dit betekent dat zij kunnen kiezen om weer zelfstandig te gaan wonen of elders intramuraal worden geplaatst, maar dan het risico lopen tussen zeer zware zorgvragers terecht te komen.

Overwegende

 • Dat mensen zoveel mogelijk oud moeten kunnen worden in de eigen wijk, nabij hun eigen netwerk en sociale contacten
 • Ook ouderen met een relatief lichte zorgvraag behoefte kunnen hebben aan een vorm van groepswonen
 • Juist ouderen met dementie behoefte hebben aan structuur vastigheid en dus een vaste woonplek
 • Dat de verwachting is dat binnen 2 jaar in en nabij het centrum nieuwe initiatieven voor beschermd wonen gereed zijn.
 • Dat het  verstandig is om een onderzoekstraject te starten naar de mogelijkheden van Nieuw-Doddendaal voor de toekomst.

Appèl
Doet een appèl op ZZG en Portaal om de huidige bewoners van Nieuw Doddendaal in ieder geval tot medio 2016 daar te laten blijven wonen.

Roept het college op,

1. In gesprek te gaan met ZZG en Portaal, teneinde hen te bewegen de huidige bewoners van Nieuw Doddendaal in ieder geval tot medio 2016 daar te laten wonen.

2. En daarnaast in gesprek te gaan met alle betrokken organisaties in Nijmegen met als doel de komende twee jaar:

a Nieuwe initiatieven te stimuleren die wonen in het centrum voor mensen met een zwaardere zorgvraag (zzp 4 en zwaarder / intramuraal) mogelijk maken

b Stadsbreed te komen tot nieuwe initiatieven gericht op nieuwe woonvormen voor ouderen met een relatieve lichte zorgvraag, waarbij sprake is van scheiding tussen wonen en zorg (zzp 1-3)

Actie tegen sluiting Doddendaal

By | Nieuws, Seniorenbeleid, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

De Nijmeegse Fractie maakt zich zorgen over de sluiting van wooncentrum Nieuw Doddendaal in het centrum. Lijsttrekker Albaer Hillen legt uit waarom en wat we aan deze situatie willen gaan doen.

“De discussie over scheiden van wonen en zorg voor ouderen is in Nijmegen dit weekend los gebroken door de aankondiging van Zorggroep Zuid Gelderland dat wooncentrum Nieuw Doddendaal in de binnenstad dicht gaat.

Die discussie speelt niet alleen in Nijmegen. In het hele land speelt deze discussie door het Haagse beleid. Uiteindelijk moet er, volgens het kabinet Rutte,  € 3,5 miljard worden bezuinigd op de langdurige zorg. Mensen met een lagere indicatie van zorg mogen in verzorgingshuizen blijven wonen als ze er nu al wonen. MAAR, omdat de nieuwe normen strenger zijn heeft dat financiële gevolgen voor de zorginstellingen zoals ZZG in Nijmegen. Die gaan dus locaties sluiten zoals Doddendaal.

In Nederland betekent dat, dat tienduizenden ouderen moeten verhuizen van de ene locatie naar de andere. En terwijl honderden verzorgingshuizen sluiten in Nederland verdubbelt het aantal 85-plussers de komende 10 jaar. Daarbij zullen er dus veel ouderen in de komende jaren niet meer naar een beschermde woonomgeving kunnen verhuizen, omdat die er niet meer zullen zijn. Vereenzaming etc. dreigt in het eigen huis en op de thuiszorg wordt bezuinigd. De gemeentes worden met de rug tegen de muur gezet. Niet voor niks dat de Vereniging van Nederlandse Gemeentes weer met de minister aan tafel moet. Ook de gemeentes pikken het niet meer.

Over Doddendaal bestond al enkele maanden onduidelijkheid. Daarom hebben wij daar vanuit  De Nijmeegse Fractie, op 23 oktober vragen over gesteld aan de wethouder. De insteek is behoud van geclusterd en veilig wonen voor ouderen in dit deel van de stad. Hoe dat er heel precies uit kan zien is nu niet te zeggen, omdat dat ook medewerking van eigenaar Portaal vereist. Ook zal er gekeken moeten worden hoe groot de behoefte is. En dan is er ook nog buurthuis Activiteitencentrum Doddendaal. De betrokkenheid van de buurtbewoners van het stadscentrum is groot. Die zijn georganiseerd in het Bewonersplatform.

Er zijn dus meerdere instellingen en organisaties die betrokken zijn. Daarom zou het goed zijn als er een “verbinder”,  een “informateur” wordt aangesteld die gaat onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid in eerste instantie te liggen bij waar die hoort: bij ZZG en Portaal. De gemeente kan helpen om mensen bij elkaar te brengen. In het land en ook in Nijmegen ontstaan er overal plannen voor alternatieve woonvormen voor ouderen. Daar zit heel veel creativiteit en betrokkenheid. Zie bijvoorbeeld de thuishuizen zoals stichting thuishuis Grootstal. Maar het kost tijd om dat van de grond te krijgen.

Daarom vinden wij dat ZZG haar morele verantwoordelijkheid moet nemen en de huuropzegging moet terugdraaien totdat bijvoorbeeld Margriet in Nijmegen-Oost gebouwd is. Dat is dan in ieder geval een goed alternatief voor die bewoners die een echte verpleging nodig hebben. Die hoeven dan niet meerdere keren te verhuizen op hun oude dag, wat nu dreigt.

Op de grote bewonersvergadering van maandag 20 januari in het Activiteitencentrum was men het helemaal met ons eens. De verontwaardiging is groot en er is onmiddellijk een werkgroep aan de slag gegaan. Burgerparticipatie in optima forma. Chapeau ! Zo willen wij politiek en burgers verbinden. We gaan het samen in de wijk doen.

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Woningen voor ouderen in het centrum behouden

By | Nieuws, Seniorenbeleid, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Fractielid Albaer Hillen heeft op woensdag 23 oktober vragen gesteld aan de wethouder Zorg en Welzijn over de toekomst van Wooncentrum Doddendaal in de binnenstad.

Huize Doddendaal, het enige zorgcentrum voor ouderen in het centrum, is toe aan vernieuwing. Een renovatie is een van de mogelijkheden, maar een besluit is er nog niet genomen.

De Nijmeegse Fractie is van mening dat ouderen de mogelijkheid moeten houden om in het centrum te wonen. Een sluiting van het zorgcentrum is voor ons dan ook geen optie.

De wethouder is het met de Nijmeegse Fractie eens dat iemand de regie moet nemen. Wij zullen Zorggroep Zuid Gelderland en woningcorporatie Portaal oproepen om helderheid te scheppen over de toekomst en aan te geven welke vernieuwingen precies nodig zijn.

 

Visie van de Nijmeegse Fractie op de Perspectiefnota 2013

By | Cultuur, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen | No Comments

Op woensdag 12 juni kwam de Perspectiefnota 2013 in de gemeenteraad aan bod. In dit boekwerk blikt het College vooruit naar de komende jaren en worden keuzes gemaakt die belangrijk zijn voor de gemeentelijke begroting van de komende jaren. Albaer Hillen gaf namens De Nijmeegse Fractie een kritische beschouwing op de keuzes die dit College maakt.

Samenvatting van beschouwing door De Nijmeegse Fractie

 • Het aanspreken van het organiserend vermogen van de stad vraagt niet alleen om nieuwe zienswijzen, maar om een omslag naar een andere houding van de hele gemeente. Recent nog ging het bij zwembad Dukenburg helemaal mis, de gemeente moet daarom snel met alle belanghebbenden in gesprek gaan om zelfbeheer van het zwembad te organiseren, en om eindelijk met plannen te komen voor winkelcentrum Meijhorst.
 • Bij het instellen van het Ondernemersfonds werd de OZB verhoogd. Wij zijn tegen verlaging van het Ondernemersfonds. Als dat toch gebeurt, moet de OZB terug gegeven worden aan de bedrijven.
 • Bezuinigen op nazorg van gedetineerden vinden wij onverstandig. Veiligheid moet altijd voorop staan.
 • Waar bezuinigingen echt pijn doen, denk aan bezuiniging op ouderenbonden of hobbywerkplaatsen, moet de gemeente ondersteunend beleid ontwikkelen.
 • Het is principieel onjuist dat woningeigenaren de hele rioolheffing betalen.

Het College heeft een derde van de bezuinigingen pas ingevuld, dat vinden wij risicovol. De Nijmeegse Fractie riep met twee moties op deze bezuinigingen niet over de verkiezingen van 2014 heen te tillen, maar om meer bezuinigingsmogelijkheden nu al te onderzoeken en met aanvullende bezuinigingen aan de slag te gaan. De opmerkingen bij deze onderzoeksopdrachten die meegegeven werden aan het College.

 • Door de bezuinigingsopgave op onderwijshuisvesting uit het Haagse regeerakkoord (€ 2,9 miljoen) moet de gemeente doordecentralisatie nog eens evalueren. Als scholen niet gehandhaafd kunnen worden, hoort het College dat helder in kaart te brengen.
 • We moeten in financiën helder onderscheid maken in taken die ons zijn opgelegd door rijksbeleid en wat (ook financieel) ons eigen Nijmeegse beleid is. Bij alle programma’s waarop we bezuinigingen zouden we een heldere meetlat moeten hebben waar we niet onder kunnen springen.
 • Het College wil samen met maatschappelijke instellingen tot verantwoorde bezuinigingen te komen. Dit past in ieder geval in de basisfilosofie. De vraag is echter of er radicale voorstellen uitkomen. Durven we een knuppel in het hoenderhok te gooien door de optie mee te laten nemen dat LUX op de markt wordt gezet, onder strikte subsidievoorwaarden wat betreft de culturele invulling?
 • Ambtenaren zijn vaak de eerste die mogelijkheden tot bezuinigingen zien.Maar ambtenaren zijn ook de eersten die zuinig kunnen zijn. Dus, niet uitgeven wat niet nodig is. Hoe kunnen we onze ambtenaren daartoe stimuleren? Welke beloning is er als een budget niet wordt uitgeput? Is dan de straf volgend jaar minder budget, of is er dan de beloning. Hoe maken we er bijvoorbeeld een sport van om de Post Onvoorzien niet aan te hoeven spreken?
 • Het doen wat nodig is in de WMO en vooral de huishoudelijke hulp zal nog een hele klus zijn. Als we daarvoor geld in de begroting vrij moeten maken dan maken we daar ruimte voor. Voor deze huishoudelijke hulp willen 3 bezuiniging-scenario’s uitgewerkt hebben zodat de raad kan zien wat het kost om ongewenste effecten te repareren. Om dat repareren te kunnen betalen, is het des te belangrijker dat we mogelijke bezuinigingsvoorstellen hebben uitgewerkt om in Nijmegen sociale ongelukken te voorkomen.
 • Wij maken ons zorgen over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening, specifiek ook voor ZZP-ers en andere ondernemers in de moeilijkheden. Vanuit het rijk lijken er middelen voor te komen, We blijven graag op de hoogte.
 • Wij maken ons grote zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Daarom riep De Nijmeegse Fractie met een motie op om met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid te komen en met onderwijs en bedrijfsleven in gesprek te gaan over deze problematiek.
 • De raad heeft niet genoeg aandacht voor investeringen.We nemen hap snap besluiten als we ergens co-financiering hebben. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Er moet veel meer getoetst worden op het economie-stuwende karakter van investeringen.